13. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtı (2) - Salavat-ı Şerifler - 13. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtı (2)

Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
13. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtı (2) SALAVAT-I ŞERİFLERMuhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtıdır.

TÜRKÇESİ: Allâhümemec’al efdala salavâtike ebeden    Ve enmâ berekâtike sermeden    Ve ezkâ tehiyyâtike fadlen ve adede    Alâ eşrafil halâikil insâniyeti ve mecmail hakkâikil imaniyyeti    Ve turittecelliyâtil ihsâniyyeti    Ve mehbitil esrarirrahmâniyyeti    Vâsitati akdinnebiyyine ve mukaddemi ceyşil mürselin    Vekâidi rakbil enbiyâil mükerremin    Ve efdalil halâiki ecmain     Hâmili livâil izzil alâ    Ve mâliki Ezimmetil mecdil esnâ    Şahidi esrâril ezeli    Ve müşâhidi envarissevâbikil üveli    Ve türcümâni lisânil kıdemi    Ve menbail ilmi ve hilmi    Ve hikemi mazhari sırril cudil cüz’iyyi ve külli   Ve insani aynil vücudil ülviyyi vessufliyyi    Ruhi cesidil kevneyni    Ve ayni hayâtiddâreyni    El mütehakkiki bi alâ rabbil ubudiyyeti   El mütehalliki biahlâkil makametil istifaiyyeti   El halilil a’zam    Vel habibil Ekrem seyyidinâ Muhammed ibni Abdillah ibni Abdilmuttalib    Ve alâ sâril enbiyâi vel mürselin    Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in    Küllema zekerakezzâkirun ve ğafela an zikrihimul ğafilun   Ve sellim teslimen kesira.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, dâim en güzel salâtlarını; sermedî olan en geniş bereketlerini; fazlı ve adedi en pâk selâmlarını; insanlardan yaratılmışların en şereflisine; imâni hakikatlerin kendisinde toplandığı; ihsân dolu tecellilerin Tûr'u olan; rahmanî sırların iniş yeri; nebiler bağında vâsıta; resûller ordusunda öncü; tekrîm edilmiş nebiler kervanının önderi; tüm mahlûkâtın en faziletlisi; en yüce izzet sancağını taşıyan; en âli mecdin yularlarının sahibi; ezel sırlarının şâhidi; önce geçmiş olanların nurlarının müşâhidi; eskilerin dillerine tercüman; ilim, hilim ve hikmetlerin menbâ'ı; cüzî, küllî tüm "cûd"un sırlarını izhâr eden; ulvî ve suflî varlığın kendisi olan bir insân; her iki kevnin bedenindeki ruh; iki yurttaki hayatın kendisi; ubûdiyet derecelerinin en yücesine ulaşmış; seçilme makâmların ahlâkına bürünen; en büyük dost; en keremli sevgili; Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib (salallahu aleyhi ve sellem)'e, diğer nebi ve resûllere, onların tüm âline ve ashabına, zikredenler seni zikrettikçe ve gâfil olanlar da zikrinden gafil oldukça, Sen veriver!. Çokça selâm ediver!
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır