Muhammedinur - Üzme, Üzülme, Sev, Sevil - 6. BÖLÜM: ÂYET SONLARINDA GELEN İKİL İSİMLER

Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
6. BÖLÜM: ÂYET SONLARINDA GELEN İKİL İSİMLER
 ÂYET SONLARINDA GELEN İKİL İSİMLER

1- ALLAHU EHADÜ (C.C.) : ALLAH BİR  1 defa  İhlâs.

2- ALLAHU'S-SAMEDÜ (C.C.) : ALLAH Samed  1 defa İhlâs.

3- EL AFÜVVÜ'L-GAFÛRU (C.C.) : Çok affeden bağışlayan  4 defa Nisâ(2 defa) – Hacc – Mücâdele.

4- EL AFÜVVÜ'L-KADÎRU (C.C.) : Çok Affedici kudreti olan  1 defa Nisâ.

5- EL ALÎMÜ'L-HABÎRU (C.C.) : Bilen-haberdâr olan 4 defa Nisâ – Lokman – Hucurât – Tahrîm.

6- EL ALÎMÜ'L-HAKÎMÜ (C.C.) : Bilen-hikmet sahibi 29 defa Bakara – Nisâ(8 defa) – Enfal – Tevbe(6 defa) – Yûsuf(3 defa) – Hacc – Nûr(3 defa) – Ahzâb – Feth – Hucurât – Mümtehine – Tahrîm – İnsan.

7- EL ALÎMÜ'L-HALÎMÜ (C.C.) : Bilen ve Hâlim olan 3 defa Nisâ – Hac – Ahzâb.

8- EL ALÎMÜ'L-KADÎRU (C.C.) : Bilen-kudreti olan 4 defa Nahl – Rum – Fâtır – Şurâ.

9- EL ALİYYÜ'L-AZÎMÜ (C.C.) : Yüce-Azamet Sahibi 2 defa Şurâ – Bakara.

10- EL ALİYYÜ'L-HAKÎMÜ (C.C.) : Yüce-Hikmet Sahibi 2 defa Şurâ – Zuhruf.

11- EL ALİYYÜ'L-KEBÎRU (C.C.) : Yüce-Büyük 4 defa Hacc – lokman – Sebe' – Mü'min.

12- EL AZÎZÜ'L-ALÎMÜ (C.C.) : Azîz-Bilen 6 defa Neml – Yâsîn – Mü'min – En'âm - Fussilet – Zuhruf.

13- EL AZÎZÜ'L-GAFÛRU (C.C.) : Güçlü-Bağışlayıcı 2 defa Fâtır – Mülk.

14- EL AZÎZÜ'L-GAFFÂRU (C.C.) : Güçlü-Çok bağışlayıcı 3 defa Sâd – Zümer – Mü'min.

15- EL AZÎZÜ'L-HAKÎMÜ (C.C.) : Güçlü-Hikmet Sahibi  47 defa Bakara(6 defa) – Âl-i İmrân(4 defa) – Nisâ(3 defa) – Mâide(2 defa) – Enfal(4 defa) – Tevbe(2 defa) – İbrâhim – Nahl – Neml – Ankebut(2 defa) – Rum – Lokman(2 defa) – Sebe' – Fâtır – Zümer – Mü'min – Şurâ – Câsiye(2 defa) – Ahkaf – Feth(2 defa) – Hadîd – Haşr(2 defa) – Müntehine – Saff - Cum'a(2 defa) – Tegâbün.

16- EL AZÎZÜ'L-HAMÎDÜ (C.C.) : Güçlü-Övgüye lâyık 3 defa İbrâhim – Sebe' – Bürûc.

17- EL AZÎZÜ'L-KERÎMÜ (C.C.) : Güçlü-İkram edici 1 defa Duhân.

18- EL AZÎZÜ'R-RAHÎMÜ (C.C.) : Güçlü-Esirgeyici 12 defa Şuarâ(9 defa) – Rum – Secde – Yâsîn.

19- EL AZÎZÜ'L-VEHHÂBÜ (C.C.) : Güçlü-Hibe edici 1 defa
Sâd.

20- EL BERRÜ'R-RAHÎMÜ (C.C.) : İyilik edici-Esirgeyici 1 defa Tûr.

21- EL FETTAHÜ'L-ALÎMÜ (C.C.) : Fethettirici-Bilici 1 defa Sebe'.

22- EL GAFÛRÜ'L-HALÎMÜ (C.C.) : Bağışlayıcı-Hâlim 4 defa Bakara(2 defa) – Âl-i İmrân – Mâide.

23- EL GAFÛRÜ'R-RAHÎMÜ (C.C.) : Bağışlayıcı-Esirgeyici 70 defa Bakara(8 defa) – Âl-i İmrân(3 defa) – Nisâ(8 defa) – Mâide(5 defa) – En'âm(3 defa) – A'râf(2 defa) – Tevbe(5 defa) – Yûnus – Hûd – Yûsuf(2 defa) – İbrâhim – Hicr – Nahl(4 defa) – Nûr(3 defa) – Furkân(2 defa) – Neml – Kasas – Ahzâb(5 defa) – Zümer – Fussilet – Şurâ – Ahkaf – Feth – Hucurât(2 defa) – Hadid – Mücâdele – Mümtehine(2 defa) – Tegâbûn – Tahrîm – Müzemmil.

24- EL GAFÛRÜ'Ş-ŞEKÛRU (C.C.) : Bağışlayan - Şükrü kabul eden 3 defa Fâtır(2 defa) – Şurâ.

25- EL GAFÛRÜ'L-VEDÛDÜ (C.C.) : Bağışlayan-Seven 1 defa Bürûc.

26- EL GANİYYÜ'L-HALİMÜ (C.C.) : Ganî ve Hâlim olan 1 defa Bakara.

27- EL GANİYYÜ'L-HAMÎDÜ (C.C.) : Ganî ve Hamde lâyık olan 9 defa Bakara – Nisâ – İbrâhim – Hacc – Lokman – Fâtır – Hadid – Mümtehine – Tegâbûn.

28- EL GANİYYÜ'L-KERÎMÜ (C.C.) : Ganî olan-İkram eden 1 defa Neml.

29- EL HABÎRU'L-BASÎRU (C.C.) : Haberdâr olan-Gören 5 defa İsrâ(3 defa) – Fâtır – Şurâ.

30- EL HAFÎZÛ'L-ALÎMÜ (C.C.) : Koruyan-Bilen 1 defa Yûsuf.

31- EL HAKİMÜ'L-ALÎMÜ (C.C.) : Hikmet sahibi-Bilen  7 defa
En'âm(3 defa) – Hicr – Neml – Zuhruf – Zariyât.

32- EL HAKİMÜ'L-HABÎRU (C.C.) : Hikmet Sahibi-Haberdâr olan 4 defa En'âm(2 defa) – Yûnus – Sebe'.

33- EL HAKÎMÜ'L-HAMÎDÜ (C.C.) : Hikmet Sahibi-Hamde lâyık olan 1 defa Fussilet.

34- EL HAKKU'L-MÛBİNÜ (C.C.) : Hakk olan-Yardım eden 2 defa Fussilet – Nûr.

35- EL HALİMÜ'L-GAFÛR (C.C.) : Hâlim olan-Bağışlayan 2 defa İsrâ – Fâtır.

36- EL HALLAKU'L-ALÎMÜ (C.C.) : Mükemmel halk eden-Bilen 2 defa Yâsîn – Hicr.

37- EL HAYYU'L-KAYYÛMÜ (C.C.) : Ezelî ebedî diri olan-Varlıkları ayakta tutan 1 defa Âl-i İmrân.

38- EL KAVÎYYÜ'L-AZÎZÜ (C.C.) : Kuvvetli-Galib gelen 7 defa
Hûd – Hacc(2 defa) – Ahzâb – Şûrâ – Hadid – Mücâdele.

39- EL LÂTÎFÜ'L-HABÎRU (C.C.) : Lûtfedici – Haberdâr 4 defa Hacc – Lokman – Ahzâb – Mülk.

40- EN NASÎRÜ'L-AZÎZÜ (C.C.) : Yardım edici-Güçlü olan 1 defa Feth.

41- ER RABBÜ'L-A'LÂ (C.C.) : Yüce olan Rabbü'lâlemîn 1 defa A'lâ.

42- ER RABBÜ'L-EHADÜ (C.C.) : Tek ve eşsiz olan Rabbü'lâlemîn 3 defa Kehf(3 defa).

43- ER RABBÜ'L-AZÎMÜ (C.C.) : Azîmet Sahibi Rabbü'lâlemîn  6 defa Bakara  – A'râf – İbrahim – Vâkıa – Hâkka.

44- ER RABBÜ'L-GAFÛRU (C.C.) : Bağışlayıcı Rabbü'lâlemîn 2 defa Sebe'(2 defa).

45- ER RABBÜ'L-GAFFÂRU (C.C.) : Çok bağışlayıcı Rabbü'lâlemîn 1 defa Nûh.

46- ER RABBÜ'L-HAKKU (C.C.) : Hakk olan Rabbü'lâlemîn 1 defa Kehf.

47- ER RABBÜ'L-KADÎRU (C.C.) : Kudretli olan Rabbü'lâlemîn 1 defa Furkân.

48- ER RABBÜ'R-RAHÎMÜ (C.C.) : Rahmeti çok olan Rabbü'lâlemîn 1 defa Yâsîn.

49- ER RAHÎMÜ'L-GAFÛRU (C.C.) : Esirgeyen-bağışlayan 1 defa Sebe'.

50- ER RAHÎMÜ'L-VEDÛDÜ (C.C.) : Esirgeyen-Seven 1 defa Hûd.

51- ER RAHMÂNÜ'R-RAHÎMÜ (C.C.) : Esirgeyen-Rahmet eden 5 defa
Fâtiha – Bakara – Neml – Fussilet – Haşr.

52- ER RAÛFU'R-RAHÎMÜ (C.C.) : Ref'et ve Rahmet Sahibi 9 defa
Bakara – Tevbe(2 defa) – Nahl – Hacc – Nûr – Hadid – Haşr.

53- ES SEMİ'U'L-ALÎMÜ (C.C.) : İşitici-Bilici 32 defa
Bakara(7 defa) – Âl-i İmrân(3 defa) – Nisâ – Mâide – En'âm(2 defa) – A'râf – Enfal(4 defa) – Tevbe(2 defa) – Yûnus – Yûsuf – Enbiyâ – Nûr(2 defa) – Şûarâ – Ankebut(2 defa) – Fussilet – Duhân – Hucurât.

54- ES SEMİ'U'L-BASÎRU (C.C.) : Herşeyi işitici-Herşeyi görücü 11 defa
Nisâ(2 defa) – İsrâ – Hacc(2 defa) – Lokman – Mü'min(2 defa) –  Şûrâ – Mücâdele – İnsan.

55- ES SEMİ'U'L-KARÎBÜ (C.C.) : İşiten-Çok yakın olan 1 defa Sebe'.

56- EŞ ŞÂKİRÜ'L-ALÎMÜ (C.C.) : Şükürleri kabul edici-Bilici 2 defa Bakara – Nisâ.

57- EŞ ŞÂKİRÜ'L-HALÎMÜ (C.C.) : Şükürleri kabul edici-Hâlim 1 defa Tegâbûn.

58- ET TEVVÂBÜ'L-HAKÎMÜ (C.C.) : Tevbeleri kabul edici-Hikmet Sahibi 1 defa Nûr.

59- ET TEVVÂBÜ'R-RAHÎMÜ (C.C.) : Tevbeleri tek kabul edici- Rahmet Sahibi 7 defa
Bakara – Nisâ(3 defa) – Tevbe(2 defa) – Hucurât.

60- EL VÂHİDÜ'L-KAHHÂRU (C.C.) : Vahid olan-Çok kahredici 6 yerde
Yûsuf – Ra'd – İbrâhim – Sâd – Zümer – Mü'min.

61- EL VÂSİ'Ü'L-ALÎMÜ (C.C.) : Lûtfi geniş-bilici olan  7 defa
Bakara(4 defa) – Âl-i İmrân – Mâide – Nûr.

62- EL VÂSİ'Ü'L-HAKÎMÜ (C.C.) : Lûtfi geniş-Hikmet Sahibi 1 defa Nisâ.

63- EL VELÎYYÜ'L-HAMÎDÜ (C.C.) : Dosd -Hamde lâyık olan 1 defa Şûrâ.

64- Zİ'L CELÂL VE'L İKRAMÜ (C.C.) : Celâl ve ikrâm sahibi olan 2 defa Rahmân(2 defa).
[ Geri Dön ]


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır