Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
MuhaMMedî EREN ER-DEMi!.
ResimER-DEM DAĞımm..


ERDEM >SÖZün NEFesidir
ERDEM >SOHbetin Sesidir
ERDEM >ZeVkin ZİRVEsidir
ERDEM >HAZzın BEStesidir!.

ERDEM >ZİRVede İŞLik-tir
->GELİş GİDiŞ BİL!.İŞLik-tir
TEKe TEKLikte ->TEK-BİR-e
ERDEM -->DELi DERViŞLiktir!.

Resim

MuhaMMedî EREN ER-DEMi!.


YÂRin AN!. >YÂD ELi ANma!
HaYr-u-Haksız HÂLe KANma
->ÇiĞ Süt EMMiş İNsÂNoğLu
AŞK AT-EŞ-te PİŞ-ER SANma!.


ZEVK 7787

“VASL-ı VUSLat TePesi”nin ->SER-TÂCın >SER-DEMin ANLA!.t!.
“HÂL İÇİnde HÂL”in YAŞA!. ->HER HÂLde>HER-DEMin ANLA!.t!.

AHhmakLar dİNLEyip DUYmaz!
DUYsa da Hiçç >HAKk’a UYmaz!

BULut >RüzGÂR >DAĞa >TAŞa ->“ERENLeR ER-DEMi”n ANLA!.t!..


13.08.16 15:05
voiciistnbL..dervişalimahllkaragümrük..


HER-DEM: hER ÂN..
SER-DEM: En LÂzım ve Lâyık olan Dem..
SER-TÂC: f. Baş tacı olan. Çok sevilen. Hürmet edilen. En ileri.
ERENLeR: MuhaMMedî EbdâL-EbrÂr-AhYÂR-AhrÂrLar..

Resim

DeHR
ZamÂN
DEMm
VaKt
ÂN…


DeHR -> SıFır-SONsuzu SİLmek
ZamÂN >AKLın DEMmin DİLmek
VaKit ->ÖL<->DOĞ ->ARA KESit
ÂN ki -> VaKtin >RABBın BİLmek!.

ERdeM Resim AKLın ->EŞyâ ->OLay ->ZamÂN ->ve ZÂNn KÖRdüğümün NAKLen ÇÖZümüdür..
ERdeM Resim AKLın ->NAKLe ->İLim ->İRâde ->İDrak ->ve İŞtirakLe ULAŞım AŞamaLarıdır..

ERdeM Resim UMut UMMaNında AKLen-NAKLen USta Gemici-KaptÂNLık MuhaMMedî Mezhebi-MesLeğidir..

ERdeM Resim OLsun!. OLmasın!. ->OLÂNda -> NÛRuLLAHın NÛR-u MuhaMMed İZİdir..
ERdeM Resim UMutLar UMMaNının ->KORku KOYUnun ->FAZiLet FALEZİdir..
ERdeM Resim ÖLümLü gÖLge ben-sen-o-sunun gERçek ENÂ-BENinin NahNu BİZ BİRİZidir..
ERdeM Resim KÛN feyeKÛN OYUNUnda İnsÂN DAMLAsının DOSt DENİZİdir..
ERdeM Resim RABB SÖZÜnün ->RAHMÂN NEFESi ->RESûLuLLAH SESin GÖNÜL GİZİdir..

ERdeM Resim HULUki’L- AZîM AhLÂkın LÂZım ve LÂYıkı, ÖVüLen doğruluk, yardımseverlik, yiğitlik, bilgelik, alçakgönüllülük, iyi yüreklilik, ölçülülük NİceLik Nİteliği ->KULun BedEN Terbiyesi >NEFS TEZkiyesi >KALB TASfiyesi ve >RÛH TECLiyesinin ->EZEL ETKİN-liği ve EBED YETKİN-liğidir..

ERdeM Resim İnsÂN CÂNın-RûHun-KaLbin-NEFsin-DERİsinin ->İMÂN İLe ÂMeL ÖMRün -> ÖZde ÖZet ÖZ-VERisidir..
ERdeM Resim MuhaMMedî KULLuk KeMÂLât KUTLuLuğunun BAŞLangıçta SonUÇ MUTLuLuğudur..
ERdeM Resim MuhaMMedî ŞÛURu BİLiş->MuhaMMedî NÛRu BULuş->MuhaMMedî SÜRÛRda OLuş->MuhaMMedî O-NÛRu YAŞAyış ŞeHÂDet ŞEFÂat ŞEREFidir..
ERdeM –>YARatıLan KULun ->ARZda ->BedENî FAKRiYyet >NEFSî ACZiYyet >KALBî ZiLLet >RÛHî İLLetini ->ANLAyış ARŞıdır..

ERdeM Resim MuhaMMedî Mİ’RÂCın her Ânda-şU ÂNda ->ŞE’ÂNuLLAHta-> SüNNetuLLAH ÜZere ->ZÂT<->SıFat<->ESMâ<->Eşy BÂZÂRında RÜCÛ<->URUC YOKLuk-ÇOKLuğunu HAKk’ın NÂZÂRında TEKLemek TEVHİDidir..

ERdeM Resim TAHKîk İMÂN NÛRunun ->AHSeN ÂmeL ZUHÛRu SoN NEFes SÛRunun TEVHiD TÛRudur..

ERdeM Resim MuhaMMedî TEVHiD TEBDiLinde EbdâL ->MuhaMMedî TEVHiD TEDBİRinde EbrÂr ->MuhaMMedî TEVHiD TEŞKİLinde AhYÂR -> MuhaMMedî TEVHiD TEŞHİDinde AhrÂr OLuşta EREN ELidir..

ERdeM Resim HaMm AKLın ->NAKLe ULAŞımda BEZM-i ELEStten ->MAHŞeRe->BEdeNî VüCÛD ->NEFsî SüCÛD –>KALBî ŞüHÛD –>RÛHî ÜHÛD KEMÂLinde ->HEMHÂL CEMÂLidir..

ERdeM Resim HABîBuLLAH HIRÂsını BİLiş ->KULLuk MukaDDEs TUVÂsını BULuş ->YÂSÎN-TâHÂsı DUHÂSında OLuş ->CÂNda CÂNÂN TAKVÂsını YAŞAyışta ->MuhaMmedî HABîBî HASBî HİZMetçi HÂL-ı HAZIRıdır..

ERdeM Resim VicDÂN Muhasebesinde HÂLis MUHLis İNANÇLa ->BÂTıL ve ŞERR ŞEYtÂNını ->HAK ve HAYıR MüslümÂNı EDişte ->SıDDık ve ÂDiL OLaBİLiş BECERisidir..
ERdeM Resim FütüVVet FAZiLetinde ->EN İyi EN Doğru EN GÜzeL ÖZELLikLeri ÖZÜMLeme MeLekesidir..
ERdeM Resim Her ZamÂN >Her YER >Her HÂL ->ve Her NEFeste HüR ve ÖZGÜRce HAKk’ı TERCihin TeŞeKKüL TeŞeKKürüdür.

ERdeM Resim ESFELîn MeLÂNetine GELiş ->İmkÂNLa İMtihÂN MeLÂMetin YAŞAyış ->sonUÇta İLLiYyîn SELÂMetine UÇuş UFKudur..
ERdeM Resim TEFRit YOKLuğundan ve İFRat ÇOKLuğundan ->TEVHiD TEKLiğine GEÇişte RESûLî SıRat-ı MuStaKîm KeMÂLÂtıdır..
ERdeM Resim MiNiMuMsuz ->MaXiMuMsuz -> OPTiMuM OLuş OLgusudur..
ERdeM Resim ÖLümsüz MuhaMMedî ÖZGüRLük YOLunu BİLiş ->MuhaMMedî YOLDAŞı BULuş ->MuhaMMedî YOLcusu OLuş ->MuhaMMedî YOLLuk Şefâat-Şifâ Şehâdet Şerefini YAŞAyış LüBBü’L- LÜBüdür..


Resim

ERdeM Resim
İBRaHiMî >İLk İmtihÂN BASîReti
İSmÂiLî >CÂNın KurBÂN CeSâReti
İSEVî SıRf SıRRa SuLtÂnLık >Sîreti
MuhaMMedî CÂNda CÂNÂNLık İtreti..


Resim

ERdeM Resim
AKLın ->ARZı DOLaşması
BOKa-HAKa ->BULaşması
>“NAKLin ARŞı”na Aşması
TEVHiD TASından TAŞması!.


Resim

ERdeM Resim
EZEL-EBED RABBın SÖZÜ
ReSÛL SESİn GÖRen GÖZÜ
KUL NEFESin ->ÖZde >ÖZÜ
KULun KÜLün DuMAN KÖZü..


Resim

ERdeM
Resim
SıRRı SıFır ->SÎNe SAZı
SÖz-SOhbet-ZEvki HAZı
RABBının >KULuna NAZı
KULun >RABBına NiYAZı..


Resim

ERdeM Resim
ŞE’ÂNın ŞEVkini BİLmek
TAHtının FEVkini BİLmek
ZıTLarın ZEVkini >BİLmek
->SIRATa SEVkini BİLmek..


Resim

ERdeM Resim
ELEStin ->MAHŞERe ->ARkı
CÂN çÖLün ÇiLLeLer çARkı
HAM AKLın >NAKLine gARkı
BİLenLe -->BİLmeyen fARkı..


Resim

ERdeM Resim
->AKLın ->Fazilet HünERi
ZEVk ZekÂsın ERDEM ERi
AVı ->AVCIsı OLAN KULun
MuhaMMedî MeydÂN YERi!.


Resim

ERdeM Resim
TEKmiL TEVHiD TURÂBî OLmak
->HÂL-i HAZıR >HARÂBî OLmak
->SUyu ->SÜTü ->BAL-ı CeNNet
->Şe’ÂN ŞÂHidi >ŞARÂBî OLmak..


Resim

ERdeM Resim
AKıL ->PASın SİLmesi ERDEM!
->DİL-ini ->DİLmesi ->ERDEM!
MuhtAÇ-Mecbur-Me’mur-Mahkum
NEFSin >HADDini BİLmesi ERDEM!


Resim

ERdeM Resim
İnKÂR ->İkRÂR ->VARışında
TERCiHin SEÇmektir ERDEM
->HAKk’a KULLuk YARışında
->KENDİni GEÇmektir ERDEM


Resim

ERdeM Resim
MerKez-Muhit GÖRen GÖZe
->SûRet<->SîRet CAMLığıdır
SON SÖZ UYGUNsa İLk SÖZe
“KUL -->KaRaKter TAMLığı”dır..


Resim

ERdeM Resim
->DİNgin BedEN ->SİNgin NEFis
YANgın KaLBLe YUNgun RÛHun
-->A R A -Larındaki -->SıRR Sis
->KOPAN ->FIRTınası ->NÛH’un..


Resim

ERdeM Resim
Son-UÇun ->SeBeBi ERDEM
>DEMiRden LEBLEBi ERDEM
KANı ->CÂNı ->MuhaMMedî
->EHL-i BEYt EDEBi >ERDEM..


Resim

ERdeM Resim
EL ki EL >ABDuLLAHa OLmak
EHL-i BEYt-i ÂLİ ŞÂHa OLmak
HÂLi -->RASÛLuLLAHa OLMak
EL ->ELe ->YEDuLLAHa OLmak..


Resim

ERdeM Resim
“HAKk’ın DEMi”n >BİLmek
KırAT-KıtMÎR GEMin BİLmek
SUBHÂN ALLAH SIRAT SALLin
>MuhaMMedü’L- EMîN BİLmek..


Resim

ERdeM Resim
şU ÂN Şe’ÂN >hER ÂN DEM’dir
CÂNda CÂNÂN >CihÂN CEM’dir
NEFSin BİLmek RABBın BİLmek
->MuhaMMedî MîM ->ERDEM’dir!.


ResimResimResim

KuL İhvÂNim SÖZü KESs
CÂN DEDiğin BİR NEFeSs
>“BiR NEFESLik NÂSiBi”n
GÜN GELir BULur hERKESs!.

Gönderen : kulihvani Tarih : 14-08-2016
Okunma : 865

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmalısınız.
Arşiv Haberler

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır