Muhammedinur - Üzme, Üzülme, Sev, Sevil - Tasavvuf Sözlük

Muhammed-i Nur


Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
Rab (a) : Efendi, sahib, terbiye edici.

Rabb (a) : ALLAH Tealâ.

Rabbani (Rabbânî) (a) : Rabla ilgili; kendini tüm gücüyle Rabb'ına veren.

Rabt (a) : Bağlama, bağlanma, iliştirme.

Rabt (a) : At takımı, yol levazımı, ev takımı.

Raci (Râci') (a) : Geri dönen; münasebeti ve ilgisi olan.

Racih (Râcih) (a) : Değerinden evvel, üstün; önce ; faik, muteber, tercih edilir olan.

Rafız (a) : Bırakan, salıveren.

Rafızi (Rafızî) (a) : Rafıza fırkasından olan; ifratta olan şia fırkası mensubu.

Rafi (Rafi') (a) : Kaldıran, yükselten; ALLAH Tealâ'nın isimlerinden.

Ragıb (a) : Rağbet eden, kuvvetle isteyen.

Rağbet (a) : İstekle karşılama, istek, arzu; iyi kabul edilme.

Rağmen (a) : Rağm (aksine) olarak, inadına, zıdına; …dığı halde, ise de, amma, yine de.

Rah (Râh) (f). : Yol

Rah, Reh : Yol.

Rahik (a) : Saf, halis şarap.

Rahim (a) : Döl yatağı; hısımlık, akrabalık. Sıla-i rahm: sılaya (anavatana) dönüp akrabalarına kavuşma.

Rahim (Rahîm) (a) : Rahmeti âhırette mü'minlere has olan. Allah Teâlâ adlarından.. merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan, kullarına keremli olan ALLAH Tealâ.

Rahl (a) : Göçmek.

Rahm (a) : Acıma, esirgeme, koruma, ruhm. sevme.

Rahman (Rahmân) (a) : Rahmeti dünyada herkesi kavrayan. Allah Teâlâ adlarından.. dünyadaki herkese ayırmadan merhamet eden ALLAH Tealâ.

Rahmani (Rahmânî) (a) : Rahman'a men­sup. ALLAH Tealâ'ya mensub, ALLAH Tealâ'dan gelen ve hayırlı olan.

Rahmet (a) : Acımak. acıma, esirgeme, koruma, yarlıgama.

Rahşan (f) : Parlak.

Raht (f) : Mal, mülk.

Rai (Raî) (a) : Gören.

Rakib (Rakîb) (a) : Görüp gözeten ALLAH Tealâ.

Ram (Râm) (a) : İtâat eden, boyun eğen, kendisini başkasının emirlerine bırakan.

Rana (Ra'na) (a) : Güzel görünen. hoş.

Rasas (Rasâs) (a) : Kalay.

Rasih (Râsih) (a) : Sağlam, temeli kuvvetli; bilgisi çok geniş olan.

Rast (f) . : Doğru, düz

Raşid (Râşid) (a) : Rüşdüne eren; akıllı; doğru yola giden, hak yolunu kabul etmiş olan.

Rauf (Raûf) (a) : Pek esirgeyen, çok merhametli ALLAH Tealâ.

Ravza (a) : Bahçe.

Raygan (Râygân) (f) : Bedava, ucuz.

Raz (Râz) (f) : Gizli olan şeyler.

Raziye (a) : Hoşnut olan.

Rebab (f. a) : Bir müzik aleti.

Rebi (Rebi)' (a) : Bahar.

Reca (Recâ) (a) : Dilemek, istemek, yalvarmak. Umut, umma.

Receb (a) : Heybetli, gösterişli, azametli; ay ismi.

Redd (a) : Geri döndürme, döndürülme, geri çevirme, çevirilme; kabul etmeme, tanımama, inkâr etme.

Reddolmak (a, t) : Kovulmak.

Ref (a) : Kaldırma, yükseltme.

Refet (Re'fet) (a) : Merhamet etme, acıma, esirgeme.

Refik (a) : (refika) Arkadaş, yoldaş.

Regaib (a) : Rağbet olunan, rağbetle istenilen; bol hediyeler. Leyle-i regaib Resûlullah (sav) 'in anne rahmine düştüğü kamerî receb ayının ilk Cuma gecesi olan kandil.

Reh bin (Reh-bin) (f) : Yol gören.

Rehber (a) : Yol gösterici, kılavuz.

Rehin, rehine (a) : Rehin olmuş, birşeye garanti olarak tutulmuş.

Rehnüma (f) : Yol gösterici, kılavuz, rehber.

Rehzen (f) : Yol kesen, haydut.

Remz (a) : Rumuz, işaret, işaretle anlatma; gizli ve kapalı anlatım.

Renc (f) : Zahmet, hastalık.

Rencur (Rencûr) (f) : Hasta.

Resm (a) : Yazma, çizme,desen; eser, iz , alâmet; sûret, taslak, fotoğraf.

Resul (Resûl) (a) : Elçi, peygamber, nebî.

Reş (a) : Su serpintisi, yağmur serpintisi.

Reşad (a) : Doğru yola girme, olgunlaşma, olgunlaştırma.

Reşid (Reşîd) (a) : Doğru yol tutan; iyi hareket eden, akıllı; ergin, akîl, bâli.

Reva (a) : Yakışır, uygun, yerinde, lâyık, şâyân. yakışır olan; uygun görme, uygun hale getirme.

Revac (a) . : Değer, sürüm, geçerlilik

Revah (a) : Akşam.

Revan (f) : ruh.

Revan (f) : Giden, Yürüyen, giden, akan.

Revzen (f) : Pencere.

Reyhan (a) : Fesleğen çiçeği.

Rezalet (Rezâlet) (a) : Rezillik, alçaklık, utanılacak hâl, utanç verici şey, arsızlık, maskaralık.

Rezil (Rezîl) (a) : Rezil, alçak, bayağı, soysuz, hayâsız, utanmaz.

Rezzak (Rezzâk) (a) : Bütün mahlukatın rızkını veren ALLAH Tealâ.

Rıdvan (a) : Hoşnut, razı olmak.

Rıfk (a) : Yumuşaklık, yavaşlık, tatlılık.

Rıhlet (a) : Göçme, göç etme.

Rıza (a) : Hoşnutluk, memnunluk, razı olma; kendi isteği.

Riayat (Riayât) (a) : Riayetler.

Riayet (a) : Sayma, üstün görme. gütme,uyma, gözetme; sayma, saygı; hürmet.

Rical (Ricâl) (a) : Erkekler, racûller.

Ricat (Ric'at) (a) : Geri dönme.

Rics : dinin yasakladığı şey, günah; pislik, murdarlık.

Rics : dinin yasakladığı şey, günah; pislik, murdarlık.

Rifat (Rif'at) (a) : Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.

Rikab (Rikâb) (a) : Üzengi.

Risale (Risâle) (a) : Mektub, kısa yazılmış küçük kitab, dergi.

Risalet (Risâlet) (a) : Elçilik, sefâret, peygamberlik.

Rivayet (Rivâyet) (a) : Aktarıla aktarıla gelen haber, hadislerin sağlam zincirle gelişi.

Riyâ (a) : Gösteriş. Görünsün diye ibadet.

Riya (Riyâ) (a) : İki yüzlülük, yapmacık

Riyazat (Riyazât) (a) : Az yemek, az içmek ve az uyumak suretiyle ibadete koyulmak.

Ru, ruy (Rû, rûy) (f) : Yüz, çehre.

Ruh (a) : Can, nefes, canlılık.

Ruh (Rûh) (f) : Yanak. Mecazen «Yüz» manasında da kullanılır.

Ruhani (Rûhanî) (a) : Ruhsal.

Ruhı izafi (Ruh-ı izafi) (a) : Tasavvufi terim, Muhammed'in hakikati.

Ruhi (Ruhî) (a) : Ruhla ilgili, ruha ait, ruhça.

Ruhsar (Ruhsâr) (f) : Yanak.

Rumman (a) : Nar.

Rumuz (Rumûz) (a) : Remizler. Anlamı kapalı sözler. Remz'ler, "işaretler, şifreler. remizler, işaretler, mânâsı gizli sözler.

Ruşen (a) : Aydın, parlak; belli, meydanda, âşikâr.

Ruz (Rûz) (f) : Gündüz.

Ruz u şeb : Gündüz ve gece.

Ruzi (Rûzî) (f) : Rızık.

Rühban (Rühbân) (a) : Rahipler, Hıristiyan papazları. evlenmeyen papaz.

Rüku (Rüku') (a) : Namazda, bel düz bir hale gelmek ve ellerle dizler tutulmak üzere eğitmek.

Rüsva, rüsvay (a) : Rezil.

Rüşd (a) : Doğru yolu bulup gitme, doğru yolda gitme; doğru düşünme, akıl sahibi olma, balig olma, ergenlik.

Rütbe (a) : Sıra, derece, basamak.

Rüyet (a) : Rüyet, görme, bakma, görülme.

Rüzgar (Rüzgâr) (f) : Zaman.A B C Ç D E F
G H I İ J K
L M N O Ö
P R S Ş
T U Ü
V Y
Z

[ Geri Dön ]

Tasavvuf Sözlük


Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır