Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 26 Mar 2019, 19:47

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 16 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: BERÂET GECEMİZ
MesajGönderilme zamanı: 05 Ağu 2009, 13:29 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 03:00
Mesajlar: 11015
Bu konuyu facebook'ta paylan!
BERÂET GECEMİZ:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahumme salli ve sellim ve bârik 'alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin 'abdike ve nebiyyike ve resulike ve nebiyyi'l-ummiyyi ve 'ala âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi ve ummetihi...


Resim

"Berat veya Berâet kelimesinin aslı "el-berâe" dir.
Berâet: iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten- zorluktan kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamında verilen İmtiyaz ve Taltif Belgesidir.
Berî olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak-AKlanmak demektir.
Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlâhî Bağışa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denilmiştir.


BİZi BENlikten Beri et Yâ BERR celle celâlihu!..

Diğer İsimleri de vardır:
Leyle-i Mübareke - Mübarek Gece: Bereketli ve Feyizli Gecemiz.
Leyle-i berâe - Berâe Gecesi: Beraat gecesi Benlikten Berî oluş Gecemiz.
Leyle-i Sakk - Sakk Gecesi : Vesika gecesi .Şe’enullata şu Gece Anımızda, Şeriât-ı Garra Mahkmesinde sağken verilen Bâtıl ve Şerden Berî Oluş İ’lamı-Karar Belgesi Gecemiz.
Leyle-i Rahmet - Rahmet Gecesi: Kullarının Allah celle celâlihu Teâlâ’nın Lütf ü Kerem ve ihsana kavuşmaları Gecemiz. Sakk Gecesi. Belge ve Sened-Mesned Gecemiz

Be Gecemiz:
Muahmmedî Şuûru BİLen
Muahmmedî Nûru BULan
Muahmmedî Sürûrda OLan
Muahmmedî O-Nûru Fiilen YAŞAyAN Muhammedî Melâmilerin,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in RIZA RAVZAsında BİZ BİR-İZ Gecemiz..
İnşâallah..


AKIL Ve NAKLimizin BİLişme- BULuşma- OLuşma ve de Şehâdetullahı YAŞAma Gecemiz.
Lâilahe Akıl Nefsimiz İle İllâ Allah celle celâlihu Ruhumuzun SEV-iyeleniş SETRRi..


Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem):
"Kişinin dini akıldır. Aklı olmayanın dini de yoktur!" buyurmaktadır.

(Kenzü'l-Ummâl III/7033)

Bilmekteyiz ki;
ÂDEM Alaeyhisselâmın KULluk Ana kartına tüm esmâlar herkesin Kaderince ve kadarınca ezelden yüklenmiş ve şu ANda Tecellî tahtasında OKUnup YAŞAnmaktadır.
El Berâe ile ilgili esmalarımızdan bazıları:


Resim

EL BÂRİÜ celle celâlihu

Mahlükat özelliklerinden mutlak berî (berâet eden, sâlim, kurtulmuş; temiz) olan, yaratan, şekil veren, seviyelendiren, lâzım ve lâyık şekilde yerleştiren, hastalık ve hatadan berî kılan ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL.
Ber', bür', bürû' (yaratmak; hastalık, kusur, ayıp gibi insana hoş gelmeyen şeylerden uzak bulunmak; borç ve zimmetten berî olmak.) kökünden veya bery (yontmak, tesviye etmek) kökünden türediği tartşmalıdır.
El Bâriü ismi Kur'ân-ı Kerîm'de 2 yerde geçmektedir.


El Bâriü : Lâzım ve lâyıkı, örneksiz-modelsiz yaratan (canı var eden)...
Yaratıcı, aklın içinde ve ötesindeki tüm olusuzluklardan münezzeh olan, münezzeh olarak modelsiz yaratan ve kulluk imtihanında salih kullarını berî' kılan ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL.
Beree : Yaratmak.
Ebree : Şifâ vermek, iyileştirmek.
Berree : Töhmet vs.den temize çıkarmak, berâetine hükmetmek, berî' kılmak, uzak etmek.
Teberree : Kurtulmak, berî' olmak, uzaklaşmak, kabul etmemek.
El bereetü : İkaz, ihtar, korkutma, ültümatom, mâsumluk, ayıptan sâlim olmak.
El bür'ü : Şifâ.

Resim

EL BÂRRU celle celâlihu

El Bârru : Bir kalıbtan dökürcesine düzgün, tertibli ve güzel yaratan.
Herkesi ve herşeyi Lâzım ve Lâyıkı üzere mütenâsib, umumî nizâma ve gayelere uygun halk eden Cenâb-ı HAKK (celle celâluhu).
Yaratan, yaratıcı, lâzım ve lâyık şekli verenALLAH-U ZÜ'L-CELÂL.

Berâ : Taş vs.yi yontmak, düzeltmek.
Ebterâ : Yontmak, düzeltmek.
El berâ : Toprak, toz, yer, halk


Resim

EL BERRU celle celâlihu

Birr (iyilik sever, sadakâtli, vefâkâr) kökünden sıfat isimler.
Berr : İtâatkâr, sadık, vefâlı, hep iyilik sever ve birr özellik ve güzelliklerini taşıyan mü'min.

" Birr (iyilik), yüzlerinizi dogu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl birr, o kimsenin yaptığı dır ki, ALLAH'a, âhiret gününe, meleklere, kitablara, nebîlere inanır.Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttâkîler ancak onlardır !" (Bakara 2/177)

Ebrâr : en iyi, en sadık, en vefâlı, en salih, en seçilmiş mü'minler.
Kur'ân-ı Kerîm'de 3 âyette tekil (Meryem 19/14,32;Tur 52/28 bkz.), 7 âyette çoğul ebrâr ve berere olarak geçmekte ve 1 âyette ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL'e nisbet edilmektedir.


" Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur (El Berrü'r-Rahîm)." (Tur 52/28)

El Berr ismi, yaratıklarına karşı rahmet, mağfiret, nimet, lütûf ve ihsanı bol olan Rahîm, Gafûr, Râzık, Mün'im ve Vasî' olan ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL'in ezlî ve ebedî bereket kaynağı oluşunun ismi ve zikridir.
Birr öylesine bereketli bir kelimedir ki imân, amel, ahlâk ve hâl dörtlüsündeki tüm hak, hayr, iyilik, güzellik ve doğrulukları cem' eder.
Birr'e sahib oluşun ismi ebrâr'ın çoğulu olan berere (Abese 80/16 bkz.), iyi olmak, iyilik yapmak fiili olan teberrû (Bakara 2/224; Mümtehine 60/8 bkz.) …
Hepsi de "birr" kökünden türemişlerdir.
Birr, Muradullah'ı Muhammedî Şuûrla anlayış ve Emrullah'ı Muhammedî Neş'eyle meşkedip yaşayıştır…
Birr, sisteme ve sahibi Rabbü'l-âlemîn'e saygılı oluştur.
Birr, takvânın özü ve özeti, takvâ ise kulun Rabbısıyla "bile" oluşunun sözle söylenişi ve uygulanış iştirakidir.
Birr, hakve hayrın iyice anlaşılması, takvâ ise bâtıl ve şerden kaçınmadır...


" ….Birr ve takvâ üzerinde yardımlaşın, ism (günah) ve udvân (düşmanlık) üzerine yardımlaşmayın. ALLAH'tan korkun; çünkü ALLAH'ın ikabı (cezâsı) çetin (şiddetli) dir." (Mâide 5/2)

İşte birr ve takvâ faziletlerinin ahlâkî hazinesi olan bir âyet-i celile…İlâhî ülfetin ve ünsiyyetin bereket iliği birr…Birr ü takvâ rıza ve ihsanın kesin ve kestirme yolu…

" (Ey bilginler!) sizler kitabı okuduğunuz (gerçekleri bildiğiniz) hâlde, insanlara "birr"i emredip nefsinizi (kendinizi) unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?" (Bakara 2/44)

" Sevdiğiniz şeylerden (ALLAH için harcamadıkça) "birr"e nâil olamazsınız (eremezsiniz). Her ne harcarsanız ALLAH onu bilir. (Al-i İmrân 3/92)

" İyiler (ebrâr) muhakkak cennette (nâimde), kötüler (füccâr) de cehennemde (câhimde) dirler."(İnfitâr 82/13,14)


Hadis-i Şerîflerde ana babaya iyi ve saygılı davranmanın "birrü'l-vâlideyn" tâbiriyle ifâde edilmesi de birr ile ihsanın ve hatta Rızaullah'ın yakınlığının ifâdesidir. Birr, zâhir-bâtın rıza bileliğidir…

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Sıdk birre, birr de cennete ulaştırır" buyurmuştur.

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Birr, ahlâk güzelliğidir." buyurmuştur.

(Müslim, Birr, 14,15; Tirmizî, Zühd, 52)

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Sıdk insanı birre (ALLAH'ı razı edecek iyiliğe) götürür, birr de cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda ALLAH indinde "sıddîk" diye kaydedilir. Yalan da kişiyi haddi aşmaya (fücûra) götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda ALLAH indinde "yalancı" diye yazılır." buyurmuştur.
(İbni Mesud Radiyallahu anhu'dan, Buharî, Edeb,69; Müslim, Birr,102,103-2606,2607; Ebu Davûd, Edeb,88-4989; Tirmizî, Birr,46-1972)


El Berru : Ahdinde, iyilikte, hakta, hayırda mutlak sadık olan ve yerine getiren ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL. İkram, lütüf ve ihsân vâ'dinde sadık olan. Ni'metlerini herkese umumâ bahşeden keremkâr olan. İyilik, güzellik ve hayr dileyen ve yerine getiren. Birrin ve bereketin yaratıcısı...
Mutlak birrin sahibi, iyiliği sürekli sever, ahdine sadık ve vefâkâr olan ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL.
[/b]


Berre : Sadık ve doğru olmak. İyilik ve ihsan etmek.
Bürru : Buğday.
İbrar : En iyiler, ihsan sahibi salihler.
Birr : İyilik, güzellik, hayr, bağış, ihsan.
[/b]


EL BERRÛ (celle celâluhu) ZEVKİ:

Üzmez-Üzülmez-Sever-Sevilir. Fedâkâr ve çilekeş âşıklardan olur. Her zaman, her yerde ve her hâlde; her şeye ve herkese iyilik eder. EBRÂR olur.


Şaban Ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gecesi Beraat gecesidir.
II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmaya başlanmasından dolayı Kudsal Geceler Kandil adını almıştır.


Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve o andan fecir oluncaya kadar şöyle seslenir: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim!” buyurur."
( İbni Mâce, İkame, 191.)

Berat Gecesi, Kur’ân-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği-İnzâl olduğu Gecedir.
Kadir gecesi ise Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ilk kez ve parça parça indirilmeye- Tenzil olmaya başladığı Gecedir rivayetleri vardır.


Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Berat Gecesi Rabbimize şöyle dua etmiştir:
"Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin!."

(et-Tergib ve't-Terhîb, 2:.119, 120.)

Bir Berat Gecesinde uyanıp da Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’i yanında bulamayan Âişe radiyallahu anha Vâlidemiz kalkarak Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’i aramaya başladı.
Sonunda Peygamberimizi Cennetü'l-Bakî mezarlığında başını semâya kaldırmış halde buldu.
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Âişe radiyallahu anha Vâlidemiz’e Berat Gecesinin faziletini şöyle anlattı:
"Muhakkak ki, Allah Teâlâ Şâban'ın onbeşinci gecesinde dünya semâsına rahmetiyle tecellî eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder."

(Tirmizî, Savm:39.)

Bu Muhteşem ve Tertemiz Affın dışında kalanlar ise Tercihlerini yanlış yapanlar olup:

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Allah Teâlâ Şâban'ın onbeşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar." Buyurmuştur.
(İbni Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38.)

Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem):
"Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban'ın onbeşinci gecesinde rahmetiyle yetişip herşeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.""Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak Kâhin, Sihirbaz yahut Müşahin (çok kin güden) veya İçkiye düşkün olan veya Ana babasını inciten yahut Zinaya ısrarla devam eden müstesnâ" buyurmuştur.

(et-Tergîb ve't-Terhib, 2:118.)

Bu 8 Sınıfta Olup da Hakkı ve Hayrı OKUmamakta-DUYup-Uymamakta Direnenlerin belki de son şanslarıdır:

1- Allah'a şirk koşanlar.
2- Ana-babalarına isyan eden, onların kablerini kırıp gönüllerini yıkanlar.
3- İçkiye devam edenler.
4- Falcılık edip gelecekten haber verenler.
5- Din kardeşine besledikleri kinden vazgeçmek istemeyenler.
6- Adam öldürmekten pişmanlık duymayanlar.
7- Zinâ edenler, çekinmeyenler.
8- Akrabalarıyla alâkayı kesip ihmal edenler.


Berat Gecesinin öylesine güzel özellikleri vardır ki bu gece:

1- Bu gecede, "her hikmetli iş" ayrılır. Nitekim Cenâb-ı Hak, "Her hikmetli iş, katımızdan bir emir ile, o gece ayrılır" belirlenir, ortaya konur, takdir edilir.." buyurmuştur.

2- Bu gecede yapılan ibadetler, faziletlidir. Nitekim Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Kim bu gecede yüz rekat namaz kılarsa, Allah o kimseye; otuzu cennetle müjdeleyen, otuzu cehennem azabına karşı garanti veren; otuzu ondan dünya âfetlerini uzaklaştıran; onu da şeytanın tuzaklarına karşı onu koruyan yüz melek gönderir” buyurmuştur. (Kenzu'l-Ummal, 27/238)

3- Bu gecede, rahmet-i ilahiyye iner. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) "Allah Teâîâ, bu gecede ümmetime, Kelboğullan kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca rahmet eder" buyurmuştur. (Tirmizî, Savm:39.)
4- Bu gecede, mağfiret gerçekleşir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur; “Allah Tealâ bu gecede, kâhin, düşmanlıkta ileri giden, alkolik olan, ana-babasına âsî olan ve zinada ısrarlı olanlar hâriç, bütün müslümanlan) affeder." (et-Tergîb ve't-Terhib, 2:118.)

5- Allah Teâlâ bu gecede peygamberine, şefaat yetkisinin tamamını vermiştir. Çünkü Hz. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Şaban ayının onüçüncü gecesinde, ümmeti için şefaat yetkisi istedi ve kendisine, şefaatin üçte biri verildi. Ondördüncü gecesi, yine aynı istekte bulundu ve kendisine, şefaatin üçte ikisi verildi. Onbeşinci gecede de yine aynı istekte bulundu ve böylece, tıpkı ürkmüş develer gibi Allah'dan kaçanlar müstesna, bütün ümmete şefaat etme yetkisi verildi. Bunu Keşşaftan naklettim.
(Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 19/566-567)

Bu Gecede, BeN Buzullarının Eriyip Muhammedî BiZ Deyasına SALLı İsalesi Sıla edişi imkanı ANı ve zamANı..
Bu Gecede, BİRRü’t- Takvâ Kapılarının Sabaha kadar apaçık Olması İnşaaallah..


Berat Gecesinin Duhân 44/1-4 âyetleriyle de ilgili olduğu da bildirilmiştir.

حم
وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

" Ha mim. Vel kitabil mübiyn. İnna enzelnahü fi leyletim mübaraketin inna künna münzirin. Fiha yüfraku küllü emrin hakiym : Hâ. Mîm.. Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir.” (Duhân 44/1-4)

Berat Gecesi ile kadir Gecsinde inmiş olmasını;
Berat Gecesi, Kur’ân-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği-İnzâl olduğu Gecedir diye açıklamışlardır Âlimlerimiz.
Madde ve Mânâ Âlemlerimizin Kader Gecesinde Bereket ve Birr ü Takvâ BULuruz İnşâallah..
Fahreddin er-Râzî"nin açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir.


Rivayet olunduğuna göre, Atiyye el-Harûrî, İbn Abbas (r.a) şöyle bir soru sorar: "Cenâb-ı Hak, Kadr sûresinde,
"Şüphesiz biz onu (Kur'ân'i) Kadir gecesinde indirdik" (Kadr, i) buyuruyor. Bu ayette de, "Biz onu mübarek bir
gecede indirdik" buyurmuştur. Binâenaleyh Allah Teâlâ bu Kur'ân'ı, aylar boyunca indirdiğine göre, "bir gecede" denmesi nasıl doğru olur?" İbn Abbas (r.a) bunun üzerine şöyle der: "Ey İbnu'l-Esved, eğer ben ölseydim, bu soru senin kafana takılsaydı ve cevabını bulamasaydın, sen de öylece cevap bulamadan ölüp gidecektin. Kur'ân, toptan Levh-i Lahfuz'dan Beyt-i Ma'mûr'a indirilmiştir. Beyt-i Ma'mur da, birinci kat gökte, en yakın semâdadır. İşte bundan sonra Kur'ân, çeşitli hâdiseler hakkında, zaman zaman parça parça (dünyaya) inmeye başlamıştır.

(Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 19/568)


kulihvani yazdı:
Resim


Berât kandilimizin İslâm Âlemine Muhammedî Şuûr ve nur getirmesini Rabbmız'dan dilerim.
Tüm müslümanların islahına, iflahına ve problemlerine çözüm bulmasına dua edelim gönül birliğiyle inşâallah..

Bu gecenin kudsîyyetinde ;
Bütün hikmetli işleri ayırt etmenin gerçekleşmesi,
Tevbe, Dua ve Rıza Birliğimizin Resûlullah (sav) Bizliğinde buluşması,
Resûlullah (sav) in şefâtından şereflenme kapılarının sonuna kadar açilması,
Rahmetullahın özellikle herkesi kapsaması ve mağfiretin coşmasının gerçekleşeceği
Âyet ve hadislerde bildirilmiştir.

Biribirlerimize gönülden dualarımızı,
Resûlullah (sav) Efendimize, ailesine, Ehl-i Beytine, ashabına ve ümmetine salât ve es selâmı,
Allahımıza hamdımızı sunalım birlikte inşâallah..


Allahumme salli ve sellim ve bârik 'alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin 'abdike ve nebiyyike ve resulike ve nebiyyi'l-ummiyyi ve 'ala âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi ve ummetihi...

_________________
Resim


En son kulihvani tarafından 05 Ağu 2009, 15:51 tarihinde düzenlendi, toplamda 7 kere düzenlendi.

Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 05 Ağu 2009, 13:40 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 23 Ara 2007, 03:00
Mesajlar: 681
Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Sıdk insanı birre (ALLAH'ı razı edecek iyiliğe) götürür, birr de cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda ALLAH indinde "sıddîk" diye kaydedilir. Yalan da kişiyi haddi aşmaya (fücûra) götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda ALLAH indinde "yalancı" diye yazılır." buyurmuştur.
(İbni Mesud Radiyallahu anhu'dan, Buharî, Edeb,69; Müslim, Birr,102,103-2606,2607; Ebu Davûd, Edeb,88-4989; Tirmizî, Birr,46-1972)Kıymetli hocam Mubarek ellerinizden öpüyorum. Yine harika bir çalışma olmuş Ellerinize sağlık Daim sıhat ve afiyet dilerim. Sizin yazdıklarınız içimizi titretip serinletiyor. çok şükür MUHAMMEDİNURdayız.... Allah razı olsun.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 05 Ağu 2009, 15:12 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 16 Oca 2008, 03:00
Mesajlar: 1283
Kulihvânî :

Alıntı:
EL BERRÛ (celle celâluhu) ZEVKİ:

Üzmez-Üzülmez-Sever-Sevilir. Fedâkâr ve çilekeş âşıklardan olur. Her zaman, her yerde ve her hâlde; her şeye ve herkese iyilik eder. EBRÂR olur


RABBİ'L-'ÂLEMÎN katında Ebrârlardan, Ahrarlardan, Ahyârlardan, Abdâllardan, Âşıklardan olabilmemiz,
SÎNemizdeki AŞK ile Berâe'ye erebilmemiz niyâzı ile kandilimiz mubârek ola...


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 05 Ağu 2009, 15:56 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 26 Eki 2008, 03:00
Mesajlar: 1059
Resim


Ümit makamında kızıl güller …içimde taşan bir nehir ve gözlerim okçu tepesinde.
Dizlerimde takatsizlik, omuz başlarımda ağırlık, teslim olmaya hazır esirinim.

Verilecek her ceza katında mükafat bilenecektir, bölünüp bin parça olsam da her zerrem seni tesbih edecektir.
Yüreğimde Yusufî ayetler, Meryem’in duası, Hu ile düşer başım secdene…

Çıkart beni bu melun karanlıktan.

Kalp okkama batır kalemini nurun yazsın cihana:

“Kulum beni nasıl bilirse, öyle bilirim. “dediğini.

Hüsn-ü zannımı yenileyerek , Rahim ismine sığınarak,”la taknetu minallah” ayetinde hıçkıran imamın sesiyle, hasret zincirlerimi kırarak paramparça, “ne mutlu o gariblere ” nidasını duyunca ,cesaretimi korkaklığıma düğümleyerek düştüm kapına !…

Bad-ı sabada kapına geldim , nalan olan gönlümle
Aşkın şarabına bandım da geldim, firakına mübtela ömrümle

Ey hünkarım sana visal etmek kavlimle
Tahammül kalmamış bu biçare halimle
Lutfeyle mülkünden bir zerre ile
Şem’in de bir nur ver aydınlanayım
Canan derim, canı vermektir istidadım
Cilvegahından bir köz düşür de yanayım
Tenha yerinde bağın
Kırılır kan kırmızı gülleri
Bülbül mecnun olur
Sükut eder terennümleri

Derdimin şifası sendedir Ya Rab
Lâl olan dilimin sözü sendedir Ya Rab
Üryan geldim kapına, günah defterim sendedir Ya Rab
Düçar olmuş dertlerimin eczası sendedir Ya Rab

Şifamı tez eyle
Dilimi söz eyle
Günahımı setr eyle
Meftun geldim kapına
Beni sana ram eyle…

Leyle-i Beratınız mübarek ola!


_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 05 Ağu 2009, 15:57 
Çevrimdışı
Yeni Üye
Yeni Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 20 Şub 2008, 03:00
Mesajlar: 10
Allah bu guzel geceyi hakki ile yasamak ve hissetmek ve bereketinden faydalanmak nasip etsin.

Kulihvani Hocam ellerinize ve yureginize saglik.

Meded Allah (c.c) Ya Muhammed (s.a.v) Ya Ali

Cumlesine selam ile...


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 05 Ağu 2009, 17:40 
Çevrimdışı
Saygın Üye
Saygın Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 27 Tem 2007, 03:00
Mesajlar: 268
hasbi hizmet deryasında bulunan canlarla başta canım latif hocamla beraet gecemizin mübarekesini Rabbimizden niyaz eyleriz..Kandiller gibi gecelerimiz mübarek olsun..

"Yâ Rabbî beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip süedâ defterine kaydeyle.."

"Allah'ım kendimi Sana teslim ettim, yüzümü Sana çevirdim, işimi Sana ısmarladım, işimde Sana güvendim..Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı Sana dayadım, Sana sığındım, Sana karşı yine Senden başka sığınak yoktur"

"Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkıhî ve radiye nefsihi ve zinete arşihî ve midade kelimâtihî"


Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 05 Ağu 2009, 19:37 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eyl 2007, 03:00
Mesajlar: 2661
Konum: KAF'dan
Rabbimiz Bizi şu mübarek gece hürmetine Muhammedî oluş şuûruna ulaştır :
Akval-i Muhammed'e (İ'tikat, Söz ve Şeriatı)
Amâl-i Muhammed'e (Fiil, Sünnet-i seniyye ve Tarikatı)
Ahlak-ı Muhammed'e (Huluku'l azim, Hulukullah ve Marifeti)
Ve Ahval-i Muhammed'e (Söze gelmez haller ve Hakikat) ulaştırıp gark et!
BİZ İmam-ı Mutlak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi DUYalım ve UYalım!...
İnşaallah...


Allahumme salli ve sellim ve bârik 'alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin 'abdike ve nebiyyike ve resulike ve nebiyyi'l-ummiyyi ve 'ala âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi ve ummetihi...

Tüm İslam âleminin Berâet gecesi hayırlı, bereketli ve mübarek olsun..

Bu güzel günde aramıza katılan Zulfikar kardeşimize de kendi hasbi sitesine hoş geldin diyoruz..
Hakk ve hayrda değerli katkı ve paylaşımlarını bekleriz inşaallah..

Muhammedi muhabbetler.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 06 Ağu 2009, 02:31 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 25 Tem 2007, 03:00
Mesajlar: 2583
Konum: Kamiloba
Resim

Tüm Muhammedinur Ailemizde ki kardeşlerimin ve Ümmeti Muhammed(SAV)'in beraat kandili mubarek olsun.

Estagfirullah El-Aziym.

Allahumme salli ve sellim ve bârik 'alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike ve nebiyyi'l-ummiyyi ve 'ala âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi ve ummetihi...

Elhamdulillah, Elhamdulillah, Elhamdulillah.

Allah'ım anne ve babalarımızın, ailelerimizin, akrabalarımızın, çocuklarımızın ve bütün müslümanların günahlarını bağışla Ya Gafur Ya Rahim Ya Erhamurrahimiyn.

Allah'ım Ümmeti Muhammed'i islah et,
Ümmeti Muhammedi İflah et,
Ümmeti Muhammede Rahmet et,

Dinü'l- İslam'ı cahilce yönetmeye yeltenen cahiller zümresinden, Resulullah SAV'in önüne geçmeye çalışan ve insanları ALLAH diyerek kandıran o zalimler guruhundan dinimizi ve tum muslumanlari onlarin ellerine dusmemeleri icin koru Ya Muheymin.
El-Aman El-Aman!

Ümmeti Muhammed'i Hak'ta ve Hayr'da BİZlik ve BİRlik içinde tut Ya Câmi!.

Ümmeti Muhammed'in nefislerindeki ve kalblerinde ki tıkanıkları aç Ya Fettah Ya Muhessil!.

Çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize rahmet et, Onlar için bir İZ bırakabilmemiz için, Resulullah SAV in şerefine ve adına yapmaya çalıştığımız hasbi hizmetlerimizi bereketli kıl ve çalışmalarımızı kolaylaştır, bizlere lazım ve layık olanı lutfet ve bizlere yardım et Erhamurrahimiyn
Ya Latîf
Ya Kerîm
Ya Berru
Ya Hasîbu
Ya Basit
Ya Rezzâk
Ya Nafi'u
Ya Vehhâb
Ya Cemîlu
Ya Habir
Ya Azizu'l- Hakiym!.

Ümmeti Muhammed'i Resulullah SAV'e SALL et, ifrat ve tefritten uzak itidal üzere yürüyen bir ümmet kıl!
Ya Rahmân
Ya Rahîm
Ya Hâdî
Ya Reşîdu
Ya Adl..

Dünyanın değişik ülkelerinde zulmet altında yaşayan müslümanlara yardım et Ya Rabbi!

Devletimizi milletimizi düşmanlarımızın oyunlarından, desiselerinden muhafaza eyle
Ya Rabbena,
Ya Rakib,
Ya Kahhar,
Ya Muheymin!

Açlık ve sefalet içeresinde olanları Ümmeti Muhammed'i uyandırarak müslümanların elleriyle doyurmayı nasib eyle Ya Rabbi!.

Hasta olanlarımıza acil şifa ver Ya Şâfi!.

Ümitlerini kaybetmiş ve korku içinde olanlarımıza Sırat-ı Mustakim de ilerleyebilmeleri için ümit ver ve onları selamete ulaştır Ya Rabbi!
Ya Mu'minu
Ya Selâmu!.

Kalblerimizi ve akıllarımızı nurlandır
Ya Nur,
Ya Muniru!

Senin yüce merhametine inanaraktan tüm cürmümüz ile geldik kapına, yalnız senden yardım ve af diliyoruz
Ya Gafuru Rahiym,
Ya Raufu Rahiym,
Ya Erhamur Rahimiyn!.

Hatalarımızı ve kusurlarımızı ört ve kalb aynalarımızın kir ve paslarından kalblerimizi temizle bizim elimiz kalblerimize ulaşmaz Senin rahmet elin ise her yere ulaşır Ya Rabbena!.

Gelmiş geçmiş tüm hatalarımızdan ötürü sana yöneldik ve tevbe ettik Ya Tevvabur Rahimu!
Aynı kötu fiillere geri dönmemize mani' ol, ve o kötu yollara gidecek açıklıklarımızı tıka ve tekrar bir hata ederde nefsimize kapılıp o yollara yönelirsek önümüze sapmamamız için engeller çıkar Ya Mani'!.

Ömürlerimiz bitipte bu alemi terk-i diyar ettiğimizde canlarımızı, ahdina sadık olarak tamamlamış ve şehadetimizi Resulullah SAV'in şehadetine katmış olarak vermeyi nasib eyle Ya Rabbena!.

"Eşhedu en lâ ilâhe illa ALLAH ve eşhedu enne Muhammeden Abduhu ve Resuluhu. "
Allahumme salli ve sellim ve bârik 'alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin 'abdike ve nebiyyike ve resulike ve nebiyyi'l-ummiyyi ve 'ala âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi ve ummetihi...

Amin
Ya Latîf c.c
Ya Kerîm c.c
Ya Rahîm c.c
Ya Vedûd c.c!..

Âmin! Âmin!.

_________________
Resim


En son Gariban tarafından 06 Ağu 2009, 16:17 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 06 Ağu 2009, 15:09 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 09 Ağu 2007, 03:00
Mesajlar: 3843
BİZ' i aldatan BİZ' den değildir...

BİZ'im kandilimiz mübarek olsun.

BERAT' ımız olsun..

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 06 Ağu 2009, 16:08 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 25 Tem 2007, 03:00
Mesajlar: 2583
Konum: Kamiloba
ÂMIN !...

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 06 Ağu 2009, 16:13 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 25 Eki 2008, 03:00
Mesajlar: 2740
Konum: Kimi dosta varır Dosta bend olur
ÂMİN !...

_________________
''Ve Allah'a Sımsıkı Sarılın...''

Hacc / 78


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 06 Ağu 2009, 16:38 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 03:00
Mesajlar: 11015

ÂMiN!..

A'yân-ı sabite nuru Resim nur-u Mim Resim Nurullah.. İle!..


A'yânı-Sabite: Tas: İlm-i İlâhide eşyanın ezelden beri sâbit olan sûret ve hakikatları. Mevcudat-ı ilmiye. KİMlik KİŞİlik Ana Kartımız.

Adem: Yokluk.
Âdem: Yokuluk da yok iken, Allah celle celâlihu nun Varından-Nurundan var ettiği AKIL ŞEY’i..
Adem-i Hâricî: İlm-i İlâhide mevcud olup, maddi vücudu olmayan.
(Adem-i mutlak (Sırf Yokluk) zaten yoktur; çünkü bir ilm-i muhit var.
Hem daire-i ilm-i İlâhînin harici yok ki, bir şey ona atılsın.
Dâire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i hâricidir ve vücud-u ilmiye perde olmuş bir ünvandır.
Hatta bu mevcudat-ı ilmiyeye bazı ehl-i tahkik "A'yan-ı sâbite" tabir etmişler.
Öyle ise, fenaya gitmek, muvakkaten haricî libasını çıkarıp, vücud-u mâneviye ve ilmîye girmektir.
Yani, hâlik ve fani olanlar, vücud-u hâricîyi bırakıp; mâhiyetleri bir vücud-u mânevi giyer, dâire-i kudretten çıkıp dâire-i ilme girer. M.)

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 06 Ağu 2009, 21:54 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 26 Eki 2008, 03:00
Mesajlar: 1059
AMİN....AMİN....KALBİ AMİN......

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 07 Ağu 2009, 21:05 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 25 Eki 2008, 03:00
Mesajlar: 2740
Konum: Kimi dosta varır Dosta bend olur
Yâ Allahu celle celâlihu el hamdülillah!..

sükûnetle....

_________________
''Ve Allah'a Sımsıkı Sarılın...''

Hacc / 78


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 09 Ağu 2009, 12:24 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Ağu 2007, 03:00
Mesajlar: 889
Resim

Rabbimiz celle celâlihu BİZi Şu Mübârek zamAN Dilimleri Yüzü Suyu Hürmetine;

Akval-i Muhammed'de (İ'tikat, Söz ve Şeriatı) Tevbede BİZ Kılsın!
Amâl-i Muhammed'de (Fiil, Sünnet-i seniyye ve Tarikatı) Rızada BİZ Kılsın!

Ahlak-ı Muhammed'de (Huluku'l azim, Hulukullah ve Marifeti) Duada
Ve Ahval-i Muhammed'e (Söze gelmez haller ve Hakikat) ulaştırıp gark et!


Akval-i Muhammed'de (İ'tikat, Söz ve Şeriatı) Tevbede BİZ Kılsın!
Amâl-i Muhammed'de (Fiil, Sünnet-i seniyye ve Tarikatı) Rızada BİZ Kılsın!
Ahlak-ı Muhammed'de (Huluku'l azim, Hulukullah ve Marifeti)Duada BİZ Kılsın!
Ve Ahval-i Muhammed'de (Söze gelmez haller ve Hakikat) Şehâdette BİZ Kılsın!

BİZ İmam-ı Mutlak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi DUYup da UYmakta BİZ Kılsın!

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin Âilesine, Ehl-i Beytine, Ashabına ve Ümmetine salât ü selâmımız olsun!

Allahumme salli ve sellim ve bârik 'alâ seyyidina ve mevlâna Muhammedin 'abdike ve nebiyyike ve resulike ve nebiyyi'l-ummiyyi ve 'ala âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi ve ummetihi!...

Âmin Yâ BÂRİÜ celle celâlihu
Âmin Yâ BÂRRU celle celâlihu
Âmin Yâ BERRU celle celâlihu!..

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: Re: BERÂET GECEMİZ
MesajGönderilme zamanı: 23 Haz 2013, 10:57 
Çevrimdışı
Özel Üye
Özel Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Mar 2008, 03:00
Mesajlar: 609
Konum: Kalb Dağı
Mubarek BERÂET gecemiz hürmetine, tüm İslam alemine huzur ve bereket getirmesini dilerim.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 16 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 9 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
POWERED_BY

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye