Muhammed-i Nur

Ana Menü
 
· Ana Sayfa
· FORUM
· Haber/Makale Arama
· Haber Gönder
· Arkadaşlarına Öner
· Favorilerine Ekle
· Giriş Sayfası Yap
· Tasavvuf Sözlük
· İletişim
Kul İhvâni Divanı
 
Muhammed-i Nur Şiir Kitapları
Kategori Şiir Kitabı Cilt I
Kategori Şiir Kitabı Cilt II
Kategori Şiir Kitabı Cilt III
Kategori Şiir Kitabı Cilt IV
Kategori Şiir Kitabı Cilt V
Kategori Şiir Kitabı Cilt VI
Kategori Şiir Kitabı Cilt VII
Kategori Şiir Kitabı Cilt VIII
Kategori Şiir Kitabı Cilt IX
Kategori Şiir Kitabı Cilt X

Muhammed-i Nur Kitapları
Kategori Tasavvuf
Kategori Sall ve Namaz
Kategori İnsan ve Hâ Mîm

Muhammed-i Nur Sohbetleri
Kategori Kur'an İniş Zevki

Gönülden Esintiler
 
Muhammed-i Nur Mehmet Emin
Kategori Dostu Bildik
Kategori Dostu Bulduk
Kategori Gönül Gözü

Muhammed-i Nur Halim Kök
Kategori Sevmek Ateştir
Kategori Sohbet Zevkleri
Kategori Şiirlerim

Muhammed-i Nur Aziz Kurtuluş
Kategori Binbir Esma Bir Elif
Kategori Sohbet Zevkler
Kategori Şiirler ve Dörtlükler

Muhammed-i Nur Âşık Cemâl
Kategori İlahi ve Ezgiler
Kategori Şiirleri

Muhammed-i Nur Mehmet Kahraman
Kategori Tablolarım

·


Üye Tanımlama
 

Bilgileriniz sistemimizde kayıt altına alınmaktadır.
KASÎDE-İ BÜRDE


İmam-ı Busirî


 

 
İMAM (BUSAYRÎ) BÛSÎRÎ
 
 
Hayatı:
 
Doğumu :1212
Ölümü : 1296)
Mısır'da, on üçüncü yüzyılda yaşamış ve İslâm dünyasının ünlü şairlerinden birisi olarak şöhrete kavuşmuştur.
Peygamber Efendimiz (sav) hakkında yazdığı şiirleri, "Kasîde-i Bürde" adlı eseri ve İmam Bûsîrî (Busayrî) ünvanıyla tanınıp meşhur olmuştur.
Asıl adı Muhammed'tir.
Babasının memleketine nispetle Bûsîrî,
Annesi tarafından Delasî nispetiyle anılırken,
Bazen de bu ikisini de barındıran Delasîrî nispesini kullanmıştır.
Ömrü yokluk ve sıkıntılar içinde geçmiştir.
Dürüstlüğü ve hakkaniyet noktasındaki aşırı titizliği, çalıştığı yerlerde uzun süre kalamamasına sebep olmuş,
İş arkadaşlarının yolsuzluğu sürekli kendisini rahatsız etmiştir.
 
Künyesi, Ebu Abdullah Şerefüddin Muhammed bin Said bin Hammad bin Muhsin el-Bûsîrî şeklindedir.
Muhammed 1212 yılında Mısır'da doğdu.
Ailesi Fas kökenli Berberî'lere dayanmaktadır.
Ailesinin Delas'a yerleşmesi üzerine çocukluğu ve gençliği burada geçti.
Nerede ve hangi eğitimi aldığına dair yeterli kayıt mevcut değildir.
Çocukluğundan itibaren Kur'ân eğitimi aldığı ve Kur'ân-ı Kerim'i ezberlediği bilinmektedir.
Daha sonraki dönemde Kahire'ye giderek eğitimini devam ettirdi.
Şeyh Abdüzzahir Mescidi'nde, İslâm ilimleriyle birlikte dil ve edebiyat derslerini de aldı.
Daha çok siyer ve hadis ilimlerine ilgi duyarak bu alanlarda yoğunlaştı.
Muhammed, eğitimini devam ettirip belli bir bilgi birikimine ulaşırken, semavi kitaplardan olan Tevrat ve İncil'i inceledi.
 
Bu arada, Hıristiyan ve Yahudilere karşı reddiyeler yazmaya başladı.
Genel ahlâkı ve kamu düzenini koruma faaliyetlerini yürüten,
İslâm devletlerinde genel ahlâk, kamu düzenini koruma ve denetleme görevlerini yerine getirmek maksadıyla teşkil edilmiş bulunan "Hisbe" teşkilatında görev alması teklif edildi, ancak kendisi bu görevi kabul etmedi.
Bir ara devlet hizmetinde bulunan Muhammed, zamanın veziri Zeyneddin bin Yakub'un yanında çalıştıysa da bu görevi kısa sürdü ve bir süre sonra bu işten ayrıldı.
Daha sonra Bilbis Kasabasında maliye, katiplik ve muhasiplik görevlerinde bulundu.
Bilbis'teki yaşantısı ve görevi de fazla uzun sürmedi.
Buradan da Kahire'ye geçti ve burada çalışmalarını sürdürdü.
Bu arada, çocuklara Kur'ân-ı Kerim dersleri verip hafız yetiştirmek maksadıyla bir mektep açtı.
Ancak, umduğu ilgiyi görmediğinden bunu devam ettiremedi ve kapattı.
Muhammed, Kahire'den ayrıldıktan sonra El-Mahalle Şehrine gitti.
Burada kendisine devlet tarafından maaş bağlandı.
Ancak, kendisine tahsis edilen maaşı vermekle görevli Hıristiyan memurların kasten ödemeyi geciktirmelerine sert tepki gösterdi ve şiirlerinde bunları hicvetti.
Burada sebebi kesin olarak bilinmeyen bir kaza geçirdi ve bacağı kırıldı.
 
Şazeli Tarikatı'na intisap eden Muhammed, şeyhinin vefatı üzerine bir mersiye kaleme aldı. Şeyhinin, zamanın imam ve kutbu olduğunu yazdı.
İmam-ı Muhammed bin Said Busayri sofiyye-i aliyyenin büyüklerindendir.
Şazili olan Ebul-Abbasi Mürsi’nin yetiştirdiği Evliyadandır.
Ebül-Abbasi Mürsi de, Ebül-Hasen-i Şazili’nin talebesidir.
 
Yazdığı eserlerin büyük bir kısmını manzum şekilde kaleme alan Muhammed Şerefüddin, yine bunların çoğunda Peygamber Efendimiz hakkında yazdığı kasîdelere yer verdi.
Kaleme aldığı şiirlerinin, özellikle üslup bakımından sağlam ve lirik olması, asırlarca okunmasında etkili oldu.
Dilden dile dolaşan şiirleri ve kasîdeleri bir çok eserde kendine yer buldu.
 
Risâle-i Nur'da da, ünlü eseri Kasîde-i Bürde'den alıntı yapılarak ismi zikredildi.
İsmi zikredilirken, "Hakim-i Busayrî" (Muhakemat, 1999, s. 92) ve "İmam-ı Busayrî" (Mektubat, 1997, s.156) şeklinde ifade edildi.
Kelâm ve üslûp arasındaki ilişkiyi izah eden ve bunların insanlar üzerindeki etkilerinden söz ederek açıklamalarda bulunan Bediüzzaman Hazretleri, Muhammed Bûsîrî'nin:
"Haramla dolmuş olan gözlerinden göz yaşı akıt ve pişmanlık perhizine sarıl"
(Muhakemat, s. 92) beytine atıf yaparak izahlarına devam etmiştir.
Peygamber Efendimize (sav) biat ve hizmet etmek için memleketinden hicret edip gelen kadın sahabenin biricik oğlu vefat etmiş ve bunun üzerine:
"… Benim hayatımda istirahatımı temin edecek tek evlâtcığımı, o Resûlün hürmetine bağışla!" duâ ve yalvarışında bulunmuştu.
Söz konusu duâdan sonra, Peygamber Efendimizin hürmetine, kadının oğlunun dirilmesi olayını hatırlatan Bediüzzaman Hazretleri, bu hadise ile ilgili olarak da şairin:
"Eğer alâmetleri, onun kadrine muvafık derecesinde azametini ve makbuliyetini gösterse idiler, değil yeni ölmüşler, belki onun ismiyle çürümüş kemikler de ihya edilebilirdi"
(Mektubat, s. 156) beytini aktarmıştır.
 
Muhammed Bûsîrî'nin ömrü sıkıntılar içinde geçti.
Evlendikten sonra çocuklarının çok ve hanımının da geçimsiz olması, sıkıntılarını arttırdı.
Diğer taraftan iş arkadaşlarının da düzgün çalışmamaları ve yolsuzluklarda bulunmaları, kendisini sürekli huzursuz etti.
Kendisinin sağlam kişiliği, hakkaniyet söz konusu olunca çok titiz davranması, çalıştığı yerlerde uzun süre çalışmasına pek imkân vermemekteydi.
 
Ömrünün sonlarına doğru kısmi felç geçirdi.
Rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz için yazdığı kasîde, şifa bulmasına vesile oldu. Hastalıktan kurtulup daha uzun bir süre ömür kendisine ihsan edildi.
Seksen yılı aşkın yaşadıktan sonra 1296 yılında İskenderiye'de vefat etti.
 
 
Eserleri :
 
Şairin eserlerinin büyük bir ekseriyeti manzum olup, Peygamber Efendimiz (sav) hakkında yazdığı kasîdelerden oluşmaktadır.
Kasîdetü'l-Bürde en ünlü eseridir.
Yüce Peygamber (sav)’in samîmî bir aşıkı olan şair, bu eser ve kasîdeleriyle haklı bir şöhrete kavuşmuştur.
Felçli durumundan, bu eserini yazdıktan sonra kurtulduğu nakledilmektedir.
Eser, yüz altmış beyitten oluşan kasîdesi olup bir çok baskısı yapılmıştır.
Arûz’un “müstef’ilün fâilün; müstef’ilün fâilün” vezni ile yazılan kasîdenin ilk beyti kendi arasında, sonraki beyitlerin ikinci mısraları birinci beyt ile kafiyelidir.
 
Kasîdetü'l-Bürde'den sonra gelen önemli eseri Kasîdetü'l-Hemziyye'dir.
Bu eseri de dört yüz elli beş beyitten oluşan bir kasîdedir.
Kasîde müstakil ve başka eserlerle birlikte olmak üzere defalarca basılmıştır.
 
Bûsîrî, hayatta iken kasîdelerini bir araya toplamamış, daha sonraki dönemde eserleri bir araya getirilmiştir.
Bir kısım kasîdelerinin toplandığı eseri, Divanü'l-Bûsîrî adını taşımaktadır.
Zuhrü'l-Me'ad fi Vezni Bânet Su'ad,
El-Kasîdetü'l-Mudariyye,
El-Muhrec ve'l-Merdûd'ale'n-Nasara ve'l-Yehûd, yazdığı eserlerinden bazılarıdır.
Bu son eserini, Hıristiyanlık ve Yahudilik'e reddiye olarak yazmış, arada nesir tarzı ifadelere yer vermiş olmasından dolayı bu eser nazım-nesir halinde vücuda gelmiştir.
Bunların dışında da şiir ve kasîdeleri kaleme almıştır.
 
İmam-ı Muhammed bin Saîd Busayrî, sûfiyye-i âliyyenin büyüklerindendir.
Şazelî olan Ebul-Abbasi Mürsî’nin yetiştirdiği evliyadandır.
Ebül-Abbasi Mürsî de, Ebül-Hasen-i Şazelî’nin talebesidir.
 
İmam Bûsîrî ‘nin kendisine felç hastalığı geldi.
Bedeninin yarısı hareketsiz kaldı.
Resulullah (sav)’e tevessül edip, insanların en üstününü öven meşhur kasîdesini hazırladı.
Allah'ın Resu­lü (sav)'in hiç bir insanda bulunmayan yüce meziyet ve özelliklerini, ateşli bir ifâdeyle işleyip şefaat talebin­de bulundu.

Rüyada Resulullah (sav)’e okudu.
Çok hoşuna gidip arkasından mübarek hırkasını çıkarıp, imama giydirdi.
Bedeninin felçli olan yerlerini mübarek eli ile sığadı.
Uyanınca, bedeni sağlam idi.
Hırka-i sâadet de arkasında idi.
Bunun için, bu kasîdeye “Kasîde-i Bürde” denildi.
Bürde: Hırka. Üstten giyilen libas, elbise, palto demektir.

İmam-ı Busayri sevinerek, sabah namazına giderken, salah ve zühd ile meşhur Hak âşıkı Şeyh Ebûr'Recâ'ya  rastladı.
İmama, kasîdeni dinlemek isterim dedi.
“Benim kasîdelerim çoktur. Hepsini herkes bilir!” dedi.
“Kimsenin bilmediği bu gece Resulullah (sav)’e okuduğunu istiyorum” deyince,
“Bunu hiç kimseye söylemedim. Nerden anladın?” dedi.
Şeyh Ebûr'Recâ' da, imamın rüyasını, olduğu gibi haber verdi.
Vezir Behaeddin bu kasîdeyi işitince, hepsini okutup, saygı ile ayakta dinledi.
 
Kasîdetü'l-Bürde; Usulünce ve salih kişilerce hastalara okunduğunda iyi oldukları,
Üzerine okunan yerlerin dertlerden, belâlardan emin oldukları tecrübelerlegörülmüştür.

Kaside-i Bürde'nin bilhassa felçli hastalara şi­fa olarak okunduğu meşhurdur.

Elbette, faydalanmak için, inanmak ve hâlis niyet ile okumak lazımdır.
Tertemiz bir kalb ve kabı ile birlikte bir de,
Her beyit arasında Resulullah (sav) Efendimiz için şu salât ü selâmın okunması Hak Ehlince bildirilmiştir :
 
مَوْلاَى صَلِّ وَ سَلِّمْ دَاءِماً   أَبَداً
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقٍ كُلُّهُمْ
 
Mevlâ salli ve sellim dâimen ebeden
Alâ Habîbike’l-halkin küllühum..
 
 
.
Şerhleri :
Kaside-i Bürde’nin bir kısmı Türkçe çoğu Arapça olmak üzere pek çok şerhleri açıklamaları yapılmış­tır, bunlardan bir kısmı:
1- Şerhu Celâlü'd-dini'l- Mahallî  (864 H.)      
2- Şerhu İbni's-Sâiğ  (776 H.)
3- Şerhu Şehâbi'd-din İbni'l-Ammâd (808 H.)
4- Şerhu Alâü'd-dini'l-Bistamî (875 H.)
5- Şerhu'ş-Şeyh Hâlidi'l-Ezherî. (905 H.)
6- Şerh u Muhammed İbni Ahmedi'l-Merzûkî (881 H.)
7- Şarhu'ş-Şeyh Zâde Muhyi'd-din. (949 H.)  
8 . Şerhu Yusufi'l - Bistâmî.
9- Şerhu'I-Kastalânî. (923 H.) (Şârihu'l-Buhârî.)
10- Şerhu Zekeriyye'l-Ensârî. (926 H.)
11- Şerhu Yusuf İbni Ebi'l-Lutfi'l-Kuddüsî .
12- Şerhu'l-Allâme Yaîş Muhammad Efendi.
13- Şerhu Molla Ali. (1014 H.)
14- Şerhu Muhammedi'l-Mısrî.
15- Şerhu Molla Muhammed.
16-- Şerhu Muhammed İbni Mustafa'l-Müdürnî.
17- Şerh u Abdi'l-Hakkı İbni Abdi'l-Fettâh.
18 - Şerhu Ömeri'l-Harbûdî.
19 - Şerhu Muhammed Osmani'l-Mirğanî.
20- Şerhu'l-Bâcûrî. (1286 H.)
21- Şerhu Haseni'I-Adeviyyi'l-Hamzâvî. (1303 H.)
Kaside-i Bürde, Hindçe, Farsça, Türkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce dillerine de tercüme edilmiştir.
 
Kelime Açıklamaları:
 
Kasîde : (C.: Kasâid) Onbeş beyitten az olmamak üzere, her beyit kafiyeli olarak, büyük kimseleri veya herhangi bir şeyi medh ü senâ eden, öven manzume şekli. Büyük zatları ve daha çok Cenâb-ı Hakk'ı veya Peygamberi (A.S.M.) medheden manzume.
Nispet : Münasebet, yakınlık, bağlılık, ölçü. * Rağmen. İnat olarak. İnat olsun diye.
Semavî: Gökle alâkalı, semaya dair ve müteallik. * İnsan eseri olmayan, vahiyle gelmiş bulunan.
Reddiye : Bir mes'ele hakkında zıt karşılık. Cevap. Beğenilmeyen bir şeye cevap vermek.
Hisbe : Ecir, sevap. * İslâm hukukunda, devlet muhasebesi. Muhasebe dairesi. * Huk: Hisbe, daha sonraki çağlarda zabıta, çarşı zabıtası, ahlâk zabıtası gibi değişik müesseselerin adı oldu.
Teşkilat : Tertipli ve düzenli çalışan birlik.
Tahsis : (Husus. dan) Belli bir gaye için kullanmak. * Bir şey veya bir kimse için ayırmak. * Kredi. Tazminat.
Hicv : (Hiciv) Birini şiir ile zemmetmek, onu gülünç hale koymak. Bu şekilde yazılan şiir veya manzume. * Alay etmek.
Mersiye : Birisinin ölümü hakkında yazılan, teessürü anlatan manzume.
Sofi : Ehl-i tasavvuf. Riyazet ve nefisle mücahede ile hakikate ermeğe çalışan. Tarikata mensub, mânevi kemâlât için çalışan.
Şazelî : (Ebu Hasan Şazelî) Nureddin Ebu Hasan-ı Şazelî de denildiği gibi Ali bin Abdullah diye de anılmaktadır. Tunus'lu olup Şazeliye Tarikatı kurucusu olarak bilinir. Tasavvufî, ilmî bir çok eseri vardır. Tarikatının tekke ve zaviyesi yoktur. Hicri 654 yılında Mekke-i Mükerreme'ye giderken sahrada dâr-ı bekaya hicret etmiştir. (R. Aleyh)
Muvafık : Uygun. Yerinde. Denk.
Manzum : Ölçülü, mizanlı, tertibli. * Vezni ve kafiyesi olan söz. Edebi ölçüsü olan sözler. (Kaside ve şiirler gibi). * Dizilmiş, sıralanmış, düzenlenmiş.
Tevessül : Allah'ın dergâhına yaklaştıracak amel işlemek. * Sarılmak. * Baş vurmak. * İnanmak. * Sebeb tutmak.
Meziyet : (Meziyyet. C.) Meziyyetler. Üstünlük vasıfları.
Şerh : Açma, genişletme. * Açıklama. Anlaşılanı anlatma. Bir yazı veya konuşmayı kolay anlaşılması için izah etme, tafsil etme. * Bir şeyi dilim dilim kesme. * Bollaştırma. * Bir müşkil ve mübhem makaleyi açıklama, keşif ve izhar etme. * Açıklanmış yazı, risale.


[ Geri Dön ]

Ana Sayfa | FORUM | Videolar | Sesli Sohbet | Dualar | İletişim
Copyright (C) 2010 Muhammedi Nur | Tüm Hakları Saklıdır