..."NÛRLAR HAZİNESİ"nden KUDSÎ HADİS (1-40)

Muhiddin-i Arabî (k.s.) hazretlerinin hayatı ve eserleri.
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

..."NÛRLAR HAZİNESİ"nden KUDSÎ HADİS (1-40)

Mesaj gönderen aNKa »

MUHİDDİN-İ ARABÎ

Resim

MİŞKÂTܒL ENVÂR

-NÛRLAR HAZİNESİ-

101 KUDSÎ HADİS
MUHYİDDÎN İBNܒL- ARABΒNİN ÖNSÖZÜ :

Rahmân ve Râhim olan Allah’ın adıyla.

Allah’ın salât ve selâmı Efendimiz Muhammed’e, onun ailesine ve ashâbı üzerine olsun.
Allah’a muhtac durumda olan Muhammed b. Ali b. Muhammed ibnü’l-Arabî et-Tâî el-Hâtimî el-Endelûsî (Allah kendisine hüsn-i hâtime nasîb etsin) şöyle diyor :

Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
Müttakîlerin âkıbetleri hayırlı olur.
Kudret ve kuvvet yüce Allah’ındır.
Salât ve selâm âlemlerin efendisi Muhammed, onun temiz âilesi, ashab ve tâbiîn ve bütün mü’minler içindir.

Resim... İbn Abbas’tan nakledilen bir hadîs vardır :
“Ümmetim için benim sünnetimden kırk hadis hıfzedenin kıyâmet gününde ben şefâatçisi olacağım” buyurulur.

Aynı meâlde Enes b. Mâlik’ten şu rivâyet vardır :

Resim... Resûlullah (sav) buyurdu : “Kim ki ümmetim için, ihtiyaç duydukları hususlarda kırk hadîs hıfzederse Allah onu fakih ve âlim olarak kaydeder”
(Aclûnî , Keşfü’l-hafâ, II, 340; Süyûtî , el-Câmiu’s-Sağîr, II, 170.)

İnsanın, dönüş yeri olan âhirete dünyâsından daha muhtaç olduğunu düşünerek, 599 senesinde Mekke’de (Allah orayı himâye etsin) bulunduğum aylarda bu kırk hadîsi topladım.
Burada özellikle Allah’a isnâd edilen (kudsî) hadisleri alma şartı üzerinde durdum.

Bunlara, rivâyet hakkına sâhip olup da, kaydettiğim hadîslerden merfû olarak Allah’a isnâd edilen, fakat Resûlullah (sav)’e isnâd edilmemiş olan 40 hadîs ilâve ettim.

Daha sonra 21 hadîs daha ekledim.
Böylece 101 ilâhî (kudsî) hadîse ulaşmış oldu.
Allah bizi ve sizi ilimden faydalandırsın.
İhsan ve bereketiyle bizleri ilim ehlinden kılsın.
O her şeye Kadîr’dir.Muhtac: İhtiyacı olan. Akşam evinde yiyeceğini bulamayacak derecede fakir olan. Bir şey kendine lâzım olan kimse. Bir eksiğini tamamlamak isteyen. Fakir.
Hüsn-i hâtime: Neticeyi iyi bir halde bitirme. * İman ile âhirete gitmek. Kelime-i şehadet söyleyerek ölmek.
Tâbiîn: Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ı sağ iken görmüş olan mü'minlerle yani Ashabla görüşmüş ve onlardan ders almış olan sâlih müslümanlar. (Bak: Ashab)
Hıfz: Saklama. Koruma. Siyanet. Muhafaza. * Ezber etmek. Hatırda tutmak. Kur'an'ı ezberde tutmak.
Merfû: Yükseltilmiş. Yüksekte. Terfi ettirilmiş. Ref' olunmuş.
En son aNKa tarafından 20 Nis 2008, 16:39 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

1. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Ebû Zer nakleder, Allah Teâlâ'dan rivâyet ederek Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

“Ey Kullarım! Ben kendi zâtıma zulmü haram ettim, onu sizin aranızda haram kıldım.
O hâlde birbirinize aslâ zulmetmeyin.
Ey kullarım! Benim hidâyete erdirdiğim müstesnâ hepiniz dalâlettesiniz!
O hâlde Ben'den hidâyete erdirilmenizi isteyiniz ki sizi hidâyete erdireyim.
Ey kullarım! Benim yedirdiklerim müstesnâ hepiniz açsınız; o hâlde benden yiyecek isteyiniz ki size yiyecek vereyim.
Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesnâ hepiniz çıplaksınız.
Benden giyecek isteyiniz ki sizi giydireyim.
Ey kullarım! Siz gece gündüz günah işlersiniz, Ben bütün günahları bağışlarım.
Benden mağfiret dileyin ki sizi bağışlayayım.
Ey kullarım! Siz Bana hiçbir zarar veremeyeceğiniz gibi, Bana bir faydanız da olamaz.
Ey kullarım! Sizin önceki ve sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz, en müttakî kalbe sâhip kimseler olsaydınız bile, Benim mülkümde herhangi bir fazlalık olmazdı.
Ey kullarım! Sizin önceki ve sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz en kötü kalbe sâhib kimseler olsaydınız bile Benim mülkümde herhangi bir noksanlık olmazdı.
Ey kullarım! Sizin önceki ve sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz bir yerde hep birlikte ayağa kalkıp Ben'den istekte bulunsanız, herkesin istediği şeyi veririm de, bu Benim nezdimde ancak iğnenin denize daldırıldığı zaman eksilttiği şey kadar bir noksanlığa yol açar.
Ey kullarım! Bu saydıklarım sizlerin amelleriniz ve Benim onlara verdiğim karşılıklar.
Kim bir iyilik bulursa, Allah'a hamdetsin!
Kim bunun dışında bir şey bulursa, ancak kendini kötülesin!”

(Müslim, Birr, 55)Rivâyet : Hikâye edilen hâdise veya söz. * Bir hâdisenin başkalarına anlatılması. * Peygamberimiz'den (A.S.M.) işittiklerini veya sahabeden duyduklarını birisinin başkasına anlatması.
Haram : Helâl olmayan, İslâmiyetçe ve dince nehyedilen şeyler ve ameller. Allah'ın izin vermediği, men'ettiği şeyler. Helâlin zıddı olan şey.
Hidâyet : Doğruluk. İslâmlık. Hakkı hak, bâtılı da bâtıl olarak görüp doğru yola girmek. Dalâletten ve bâtıl yoldan uzaklaşmak.
Müstesnâ : İstisna edilen. Ayrı tutulan, ayrı muameleye tabi olan. Kaide dışı bırakılmış olan.
Dalâlet : İman ve İslâmiyetten ayrılmak. Azmak. Hak ve hakikatten, İslâmiyet yolundan sapmak. Allah'a isyankâr olmak. * Şaşkınlık
Mağfiret : (Magfiret) Cenab-ı Hakk'ın kullarının günahlarını örtmesi, affetmesi, rahmeti ile lütfu.
Nezd : f. Yan. Yakın. Karib. * Göre, nazarında, fikrince. (Arapçadaki "ind" mânâsındadır)
En son aNKa tarafından 29 Mar 2008, 18:09 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

2. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Ebû Hureyre (radiyallahu anhu)'den:
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
“Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyuruyor:

“Ben ortakların, ortaklıktan (şirk) en çok müstağnî olanıyım.
Kim bir amel işler de o konuda Ben'den başkasını ortak ederse,
Benim o işle bir il­gim olmaz; o iş ortak kıldığı şeye âit olur.”

(Müslim, Zühd, 46)Müstağnî : (Gani. den) Kimseden bir menfaat beklemeyen, bir şey istemeyen, istiğna eden, kimseye ihtiyacı olmayan. Gönlü tok, tok gözlü. Çekingen, nazlı. * Gerekli ve lüzumlu bulmayan.
En son aNKa tarafından 30 Mar 2008, 20:08 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

3. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Ebû Ümâme, Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu nakleder:
Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyuruyor:

“Benim nazarım­da velîlerimin en imrenilecek durumda olanı, şu vasıflara sâhib olan mü'mindir:
Malı azdır, namazdan lezzet alır, Rabbine en güzel şekilde kullukta bulunur, gizli ve açık her durumda O'na itâat eder.
İnsanların içinde âdetâ kaybolmuştur, parmakla gösterilemez.
Rızkı kendine yetecek kadar olup, buna sabre­der.”

Sonra (Hz. Peygamber) eliyle vurarak şöyle devâm etti:
“Onun ölümü çabuk, ağlayanları ve mîrâsı az olur.”
(Tirmizî, Zühd, 35; İbn Mâce, Zühd, 4; Ahmed b. Hanbel, V, 252.)


[İbn Arabî, Fütûhât'ın 73. bâbında, burada sözü edilen şahısların Melâmetiyye olduğunu açıklar.
Istılâhât'ında onları şöyle târif eder:

“Bunlar bâtınlarında olan şeyden zâhirlerinde hiçbir iz görünmeyen kimselerdir: bunlar en yüksek mânevî topluluktur.”]Azîz : İzzetli. Çok izzetli. Sevgili. Çok nurlu. * Dost. * Şerif. * Nadir. * Dini dünyaya âlet etmeyen. * Sireti temiz. * Ermiş. Mânevi kudret ve kuvvet sahibi. * Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve daima galib olan manasında Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir.
Celîl : Celâlet ve celâdet sâhibi. Azîm, mertebesi yüksek.
Nazar : İtibar. Göz atmak. Mülahaza, düşünmek, bakmak, imrenerek bakmak, düşünce. Yan bakış, kötü bakış. Bir türlü kabul etmek. * Gözdeğmesi. * İltifat. * İtibar.
Velî : Sahib, mâlik. * Evliya. * Muin. Muhafaza eden. * Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse. * Sıddık.
Rızk : Yiyip içecek şey. Maddi mânevi ihtiyaca lâzım nimet. Allah'ın herkese lütuf ve kısmet ettiği ve bekaya sebeb olan nimet.
En son aNKa tarafından 29 Mar 2008, 18:09 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

4. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Enes b. Mâlik nakleder: Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) oturmakta iken, birden bire dişleri görünecek kadar güldüğünü gördük.
Ömer sordu:
“Anam babam hakkı için söyle Yâ Resûlullah, seni gül­düren şey nedir?”
Hz. Peygamber cevap verdi:
"Ümmetimden iki kişi, izzet sahibi olan Rabb Teâlâ'nın huzûrunda diz çökmüşler, birisi şöyle diyor:
“Yâ Rabbî, karde­şimden benim hakkımı alıver!”
Allah (suçlanana):
“Kardeşinin hakkını ver!” buyurdu.
“ Yâ Rabbî! İyiliklerimden (ona verecek) hiçbir şey kal­madı!” dedi,
“Yâ Rabbî, öyleyse günahlarımdan bir kısmını yüklensin!” dedi (şikâyet eden)."
Bu sırada Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in gözleri yaşla doldu.
Sonra şöyle buyurdu:
"Bu gerçekten korkunç bir gündür.
Öyle bir gün ki, in­sanlar günahlarından bir kısmının (başkası tarafından) yükle­nilmesine ihtiyaç duyacaklardır."

Sonra şöyle devâm etti:
"Azîz ve Celîl olan Allah şikâyet sahibine şöyle diyecek:
“Başını kal­dır ve Cennet bahçelerine bak!”
O başını kaldıracak ve haykıra­cak:
“Yâ Rabbî, gümüşten şehirler ve incilerle süslenmiş altın­dan köşkler görüyorum. Bu hangi peygambere, hangi şehide âittir?”
“Bana bedelini verenindir!” diyecek (Allah)."
“Peki buna kim sâhib olabilir Yâ Rabbî?”
“Ona sen sâhib olabilirsin!”
“Nasıl Yâ Rabbî?”
“Kardeşini affederek!”
“Affettim gitti Yâ Rabbî!”
"Bunun üzerine Yüce Allah buyuracak ki:"
“Kardeşinin elin­den tut ve onu cennete koy!”
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) devâmla şöyle buyurdu:
"Allah'tan korkun, aranızdaki münâsebetleri düzeltin. Şüphesiz Allah kıyâmet gününde mü'minlerin arasını düzeltir."
(Hâkim ve Beyhaki)İzzet : Bir kimse zelil iken kavi ve kudret sahibi olmak. Ziyâdelik ve üstünlük. * Değer, kıymet. Kuvvet. Muhterem ve mu'teber olmak. * Bulunmaz derecede az olan şey.
Münâsebet : İki şey arasındaki tenasüb, uygunluk, yakınlık, bağlılık, mensubiyet, yakışmak, vesile, alâka.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
“Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah ve Peygamber'e aittir. O halde siz (gerçek) müminler iseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin.” (Enfal 871)
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

5. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Ebû Hureyre, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle dediğini nakleder:
“Allah, cennet ve cehennemi yarattığı vakit Cebrâil'i cenne­te gönderdi ve şöyle buyurdu:

“Cenneti ve cennet ehli için hazır­ladıklarımı gözden geçir!”
Cebrâil, cenneti ve cennet ehli için hazırlanan şeyleri gözden geçirdi; geri dönünce şöyle dedi:
“İz­zetine yemîn ederim ki, cenneti işitip de oraya girmek isteme­yecek kimse tasavvur edemiyorum!”
Bunun üzerine Allah em­retti de cennet hoşa gitmeyecek şeylerle örtüldü. Allah Cebrâil'e:
“Dön oraya! Cenneti ve cennet ehli için hazırla­dığım şeyleri gözden geçir.” buyurdu,
Cebrâil dönünce:

“İzzetine yemîn ederim ki, oraya hiç kimsenin girememesinden korktum!” de­di.
Allah Cebrâil'e buyurdu:

“Cehenneme git, orayı ve cehen­nem ehli için hazırladığım şeyleri gözden geçir!”
Cebrâil bir de ne görsün, birbirinin sırtına binmişler!
Dönüp Allah'a dedi ki:

“İzzetine yemîn ederim, cehennemi işitip de oraya girmek iste­yecek kimse tasavvur edemiyorum.”
Bunun üzerine Allah em­retti ve cehennem nefsin arzu duyacağı şeylerle örtüldü.
Allah Cebrâil'e:

“Dön oraya! Cehennem ve cehennem ehli için hazırladığım şeyleri gözden geçir!” dedi.
Cebrâil cehenneme döndü, bir de ne görsün, orası nefsin arzu duyacağı şeylerle donatıl­mış!
Dönüp Allah'a dedi ki:

“İzzetine yemîn ederim, hiç kimse­nin cehennemden kurtulamayıp muhakkak oraya gireceğin­den korktum.”

(Tirmizî, Cennet, 20; Ebû Dâvûd, Sünnet, 25; Ahmed b. Hanbel, II 233,373)


Cebrâil : (Cebril, Cibril) Cenab-ı Hakk'ın emirlerini Peygamberlere (A.S.) bildiren büyük melek. Peygamberimiz Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) Kur'ân-ı Azimüşşân'ı vahiyle getiren melek (A.S).
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

6. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Ebû Bekr es-Sıddîk (radiyallahu anhu) dedi ki :
Azîm olan Allah için, Muhammed Mustafâ (sallallahu aleyhi ve sellem) bana nakletti ki:
“Azîm olan Allah için, bana Cebrîl aleyhisselâm nakletti,
Azîm olan Allah için, bana Mikâîl aleyhisselâm nakletti,
Azîm olan Allah için, bana İsrâfîl aleyhisselâm nakletti,
Yüce Allah şöyle buyurdu:


“Ey İsrâfil, izzetim, celâlim, cömertliğim ve keremim üzeri­ne yemîn ederim ki,
Kim Bismillâhirrahmânirrahîm'le bir­likte arkasından Fâtiha sûresini bir kere okursa,
Şâhid olunuz ki Ben muhakkak o kimseye mağfirette bulunurum; Onun iyi­liklerini kabul ederim ve kötülüklerini affederim.
Onun dilini ateşte yakmam;
Kendisini cehennem azâbı, kıyâmet azâbı ve "büyük korku" dan kurtarırım.
Ve o, Bana bütün peygamberler ve velîlerden önce kavuşur.”
Azîm : (Cebril, Cibril) Cenab-ı Hakk'ın emirlerini Peygamberlere (A.S.) bildiren büyük melek. Peygamberimiz Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) Kur'ân-ı Azimüşşân'ı vahiyle getiren melek (A.S).
Mikâîl : Rezzakıyyet arşının hamelesi olan büyük Melek. Dört Büyük Melekten birisi. (Bak: Melâike)
İsrâfîl : Dört büyük melekten biri olup Kıyamet günü cesedlere nefh-i ruh etmeğe ve Sur'u üfürmeğe vazifelidir. (Bak: Melâike)
Melâike : Büyük meleklerin büyükleri: Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azrâil (A.S.).
Azrâil : Ölüm meleği. Dört büyük melekten biridir, ölenlerin ruhlarını almak görevi vardır. Diğer bir ismi de "melek-ül mevt: Ölüm meleği"dir.
Mağfiret : (Mağfiret) Cenab-ı Hakk'ın kullarının günahlarını örtmesi, affetmesi, rahmeti ile lütfu.
Azâb : Dünyada işlenen suç ve kabahate karşılık olarak âhirette çekilecek ceza. * Eziyet. Büyük sıkıntı. Şiddetli elem.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

7. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Hureyre Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle dediğini nakleder:
“Allah Teâlâ buyurdu:
“Âdem oğlu Bana noksan sıfat isnâd eder.
Hâlbuki ona, Beni noksan sıfatla tavsif etmek gerekmez­di.
Âdem oğlu Beni yalanlamak da ister ki, bu da ona yakışmaz­dı.
Onun Bana noksan sıfat isnâdı, (güyâ İsâ) Benim oğlum oldu­ğudur.
Beni yalanlaması da:

“Allah beni ilk yarattığı gibi iâde sûretiyle yaratacak değildir!” demesidir.”


Resim... Ebû Hureyre, aynı isnâdla Hz. Peygamber'den şu hadîsi nakleder:
“Azîz ve Celîl olan Allah buyurdu:
“Âdem oğlu Beni ya­lanlar, oysa durum onun yalanladığı gibi değildir.
O Bana nok­san sıfat isnâd eder, durum onun zannı gibi değildir.
Onun Beni yalanlaması:

“Allah beni ilk yarattığı gibi iâde sûretiyle yaratacak değildir!” şeklindeki ifâdesidir.
Hâlbuki Benim için ilk defa yaratış, ikinci defa yaratmaktan daha kolay değildir.
Onun Be­ni noksan sıfatla tavsîfi ise:

“Allah bir oğul edindi!” sözüdür.
Oysa Ben Ehad ve Samed'im (Tek ve herşeyden müstağnîyim).
Do­ğurmam ve doğmam.
Hiçbir şey Benim dengim olamaz.”


(Buhârî, Tefsîru sûre: 112; Tecrîd-i Sârih terc. IX, 8.)Tavsif : Vasıflarını söylemek. Bir şeyin iç yüzünü, ne ve nasıl bir şey olduğunu anlatmak. Vasıflandırmak. * Bilgi, ilim.
Âdem : İnsan. İlk insan ve ilk peygamber (A.S.)Allah ilk insan olarak Âdem'i, sonra eşi Havva'yı yaratmıştır. Bugünkü insanlar onlardan türeyip çoğalmıştır. Bazı dine tâbi olmıyanlar, insanın maymun soyundan bir hayvandan türediğini iddia ederler. Bu iddia kasıtlıdır, çünki ilmî isbatı yapılamamıştır. Lâboratuarlarda küçük canlılar üzerinde yapılan çalışmalar göstermiştir ki, canlının genetik yapısında meydana gelen değişiklik sonucu türeyen yeni canlı, ana-babasından daha mükemmel değil; dejenere olmuş, soysuzlaşmış, bozuk bir şekil almıştır. İnsan ise en mükemmel mahluktur. Kaldı ki bu güne kadar bir canlının değişip başka bir canlı haline geldiğini kimse görmemiştir. Bugünkü maymunlar da hâlâ insan olmamışlardır. Bugünün psikoloji ve felsefi antropolojisi insanın mahiyetçe, özce hayvandan farklı olduğunu kabul etmiştir.
Yani: Cenâb-ı Hak, Âdem'i (A.S.) bütün kemalâtın mebadisini tazammun eden âli bir fıtratla tasvir etmiştir ve bütün maâlinin tohumlarına mezraa olarak yüksek bir istidat ile halketmiştir ve mevcudatı ihata eden ulvi bir vicdan ve ihatalı on duygu ile teçhiz etmiştir; ve bu üç meziyet sayesinde, bütün hakaik-ı eşyayı öğretmeye hazırlamıştır, sonra bütün esmayı kendisine öğretmiştir. Âdem'i halketti, tesviye etti, cesedine nefh-i ruh etti, terbiye etti, sonra esmâyı tâlim etti ve hilâfete namzed kıldı. Sonra vakta ki Âdem'i melâikeye tercih etmekle rüchan mes'elesinde ve hilâfet istihkakında ilm-i esmâ ile mümtaz kıldı. İ.İ.)
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

8. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Ebû Hureyre Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'den nakleder:
“Allah şöyle buyurur:
“Âdem oğlu! Beni andığın zaman Bana şükretmiş olursun,
Beni unuttuğun zaman Bana nankörlük et­miş olursun!”


(Tabarânî)

En son aNKa tarafından 06 Nis 2008, 18:14 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

9. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Ebû Hureyre Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem)'den nakleder:
“Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyurdu:
“Malını hayır yolun­da sarfet ki, Ben de sana vereyim.”
Resûlüllah şöyle devâm eder:
“Allah'ın eli doludur, gece gündüz devâm edecek hiçbir harcama O'ndan bir şey eksiltmez.”
O devâmla:
“Gördünüz mü, O göğü ve yeri yarattığından beri sarfettiği hâlde, elindeki ek­silmedi.
O'nun Arş’ı su üzerindedir, elinde de inip kalkan terâzi vardır.”(Buhârî, Tefsîru sûre; Tecrîd-i Sârih terc. XI, 112)

Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

10. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Ebû Hureyre Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'den nakleder:
“Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyurur:
“Kulum Beni zikret­tiği ve dudakları Benim (ismim) ile hareket ettiği vakit Ben onunla birlikteyimdir.”

(Buhârî, Tevhîd, 43; Ahmed b. Hanbel, II, 540)

Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

11. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Abdullah b. Ömer Nebî(sallallahu aleyhi ve sellem)'den nakleder:
“Azîz ve Celîl olan Rabbimiz şöyle buyurdu:
“Bir kul üzerin­de iki korku ve iki emniyeti birlikte bulundurmam.
Kul dünyâ­da Benden korkarsa, âhirette korkusu olmaz.
Eğer dünyâda Benden emîn olursa, âhirette emîn olmaz!”


(İbn Asâkir, Enes’ten)

En son aNKa tarafından 10 Nis 2008, 22:06 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

12. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Ebû Hureyre Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'den nakleder:
“Azîz ve Celîl olan Allah kıyâmet gününde şöyle buyuracak:
“Benim celâlim için birbirini sevenler bugün neredeler?
Be­nimkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı bu günde onları gölgelendireyim!”


(Müslim, Birr, 37)

Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

13. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Ebû Hureyre (radiyallahu anhu) Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'den nakleder:
“Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyurdu:
“Ben kulumun Beni zannı yanındayım (Kulum Beni nasıl düşünürse öyleyim) ve Bana duâ ettiği vakit onunla birlikte olurum.”

(Müslim, Zikr, 18; Buhârî, Tevhîd, 15; Tecrîd terc. Xll, 420.)

Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

14. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Enes, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'den nakleder:
“Allah Teâlâ (kıyâmet gününde) cehennemliklerin azâb ba­kımından en hafifi olan birisine:
“Farzedelim ki, yer yüzünde mal olarak ne varsa hep senin olsa (şu azâbtan kurtulmak için) onları fedâ eder miydin?” diye soracaktır.
O da:

"Evet!" diyecek.
Bunun üzerine Allah:

“Fakat sen Âdem'in sulbünde iken Ben senden (şimdikin­den) daha kolay bir şey istemiştim; bu, Bana şirk koşmaman idi.
Ne var ki sen (dünyâya gelince) yüz çevirip şirke yöneldin!”


(Buhârî, Enbiyâ, 1 ve Rikak, 51; Tecrîd terc.lX, 82)Şirk : En büyük günah olan Allah'a (C.C.) ortak kabul etmek. Allah'tan (C.C.) ümidini keserek başkasından meded beklemek. (Şirkin mânası mutlak küfürdür.) (Politeizm).
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

15. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Ebû Hureyre Resûlullah'm şöyle dediğini nakleder:
“Azîz ve Celîl olan Allah buyurdu:
“Kibriyâ (büyüklük) Be­nim ridâm, Azamet (ululuk) ise izârımdır. *(Yânî bunlar Bana mahsus sıfatlardır).
Kim bunlardan birisi hakkında Benimle tartışmaya girerse (yânî bu sıfatları takınmaya kalkarsa) onu ateşe atarım.”


(İbn Mâce, Zühd, 16; Ebû Dâvûd, Libâs, 25; Müslim, Birr, 136)Ridâ ve İzâr: Mü'minlerin Mekke'de hac esnasındaki nizâmî elbisesidir. Ridâ omuzlar üzerine örtülür, İzâr ise bele kuşanılır.
Kibriyâ : Azamet. Cenab-ı Allah'ın azameti ve kudreti, her cihetle büyüklüğü.
Azamet : Büyüklük. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü. Kibirlilik.
Ridâ : Örtü, belden yukarı örtülen şey, çar ve şal. Akıl. İlim. Seha. Zinet. Parlaklık veren şey. * Hırka.
İzâr : Peştemal. Futa. Göğüsten aşağı örtülen elbiseler.

Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

16. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Saîd el-Hudrî Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle dediğini nakle­der:
“Allah şöyle buyuracaktır:
“Melekler şefâat etti, mü’minler de şefâat etti.
Geriye en çok merhamet sahibi olan Allah kaldı.”

Bundan sonra bir grup insanı ateşten alarak, içlerinden dünyâ­da iken hiçbir hayır işlemeyip de cehennemde kömüre dönmüş bir çok kimseleri çıkaracak ve cennetin önünde Hayat Nehri denen bir nehre onları bırakacak (...)
Sonra Yüce Allah şöyle bu­yuracak:

“Cennete giriniz, gözünüzün görebildiği ne varsa si­zindir.”
Onlar:
“Ey Rabbimiz! Sen âlemlerden hiç kimseye ver­mediğini bize ihsân ettin” diyecekler.
Allah:

“Benim indimde size vereceğim bundan daha değerli bir şey vardır” buyuracak.
“Bundan daha değerli ne olabilir?” diyecekler.
Allah cevap verecek:

“Benim rızam! Artık bundan sonra size ebediyyen gazâb etmem!”

(Hadîsin tamamı için bkz. Müslim, Îman, 302)Şefâat : Şefaat etmek. Af için vesile olmak. * Fık: Âhiret günü bir kısım günahkâr mü'minlerin affedilmeleri ve itaatli mü'minlerin de yüksek mertebelere ermeleri için Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm ve sâir büyük zâtların Allah Teâlâ'dan (C.C.) niyaz ve istirhamda bulunmalarıdır.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

17. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Câbir b. Abdillah Resûlullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini nakle­der:
“Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyurdu:
“Bu, Benim zâtım için râzı olduğum bir dîndir.
Buna yaraşan da ancak cömertlik ve güzel huydur.
Bu dîne uyduğunuz müddetçe, onu bu iki has­letle yüceltiniz.”


(İbn Asâkir)Has­let: Huy. Ahlâk. Yaradılıştan olan tabiat.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

18. KUDSÎ HADÎS :

Resim... Suhayb (radiyallahu anhu) Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem)'den nakleder:
“Cennet ehli cennete girdiği vakit Allah Teâlâ şöyle buyu­rur:
“İlâve etmemi istediğiniz bir şey var mı?”
Onlar:
“Yüzleri­mizi beyazlaştırmadın mı?
Bizi cennete koyup cehennemden kurtarmadın mı?”
derler.
Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırı­verir.
Artık kendilerine verilen en değerli şey Azîz ve Celîl olan Rabb’lerine bakmalarıdır.

Sonra (Hz. Peygamber) şu âyeti oku­du:
“İyilik edenlere dâimâ daha iyisi ve üstünü verilir.”

(13 Müslim, Îman, 297-298)


لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
Resim... “Güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz (kara leke) bulaşır ne de bir horluk (gelir). İşte onlar cennet ehlidirler. Ve onlar orada ebedî kalacaklardır.” (Yunus, 10/26)
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

19. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Saîd el-Hudrî Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem)'dan nakleder:
“Allah kıyâmet günü:
“Ey Âdem!” buyurur.
Hz. Âdem:

“Bu­yur Yâ Rabbî!” der.
Bir ses kendisine şöyle seslenir:

“Allah sana, soyundan cehenneme girecekleri seçip çıkarmanı emrediyor”
Âdem:
“Yâ Rabbî, cehenneme gideceklerin mikdarı ne kadar­dır?” diye sorar.
Allah:

“Her bin kişiden -sanırım öyle buyur­muştu- 999'u” diye cevap verir.
“O sırada (bunun verdiği şiddetle korkudan) gebe kadın çocuğunu düşürür, çocuk saçları ağarıp ihtiyârlar; ve o anda insanları (korkudan) sarhoş sanırsın.
Hâlbuki onlar hiç de sarhoş değildir. Fakat Allah'ın azâbı çok şiddetlidir.”

Bu durum oradaki insanlara pek ağır geldi, öyle ki yüzlerinin rengi değişti.
Bunun üzerine Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu:
“O cehennemlik­lerin 999'u Ye'cûc ve Me'cûc'den, biri de sizdendir.
Sonra in­sanlar içinde sizler, beyaz öküzün üzerindeki siyah tüy veya si­yah öküzün üzerindeki beyaz tüy durumundasınız.
Ben sizin, cennet ehlinin dörtte biri kadar olacağınızı kuvvetle ümid edi­yorum.”

Bunun üzerine biz tekbir getirdik.
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem):
“Cennet ehlinin üçte biri olacaksınız” dedi.
Biz tekrar tekbir ge­tirdik.
Sonra o:
“Cennet ehlinin yarısı” dedi.
Biz tekrar tekbir getirdik.

(Buhârî, Enbiyâ, 7; Tecrîd terc. lX, 102; Müslim, Îman, 379)


Ye'cûc ve Me'cûc: Kısa boylu olacakları söylenen ve Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ve ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin ismi.


يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
Resim... “Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir; fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir!” (Hacc 21/2)
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

20. KUDSÎ HADÎS :


Resim... İbn Abbas (radiyallahu anhu) Resûlullah'ın şöyle dediğini nakleder:
“Azîz ve Celîl olan Allah Mûsâ'ya şunu vahyetti:
“Sen Bana, kazama râzı olmaktan daha iyi bir şeyle yaklaşamazsın.
İyilik­lerini muhafaza konusunda yapacağın en doğru şey, işlerinde kontrol sahibi olmandır.
Ey Mûsâ! Dünyâ adamlarına yalvarıp yakarma, yoksa benim gazâbıma uğrarsın.
Dünyâ uğruna dîni­ni elden çıkarma, yoksa rahmet kapılarımı sana kapatırım.
Ey Mûsâ! Tevbe eden mü'minlere sevinmelerini söyle!
Alçak gönül­lü mü'minlere de sakınmalarını ve iyilik etmelerini söyle!”


[İbn Arabî, (son iki cümlenin ilâve edilmiş olmasından) şüp­he ettiğini söyler]Kaza : Allah'ın takdirinin ve emrinin yerine gelmesi.
Muhafaza : Zarar ve ziyandan sakınıp korumak. * Himâye ve hıfzetmek. Gözetlemek. * Bir şeye devamlı olmak
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

21. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Hureyre Resûlullah'tan nakleder:
“Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyurdu:
“Sâlih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve insan aklı­nın ulaşamayacağı şeyler hazırladım.”


(Buhârî, Tefsîru sûre: 32; Tecrîd, terc. XI, 149; Müslim. Îman, 312 Tirmizî, Cennet, 15; İbn Mâce, Zühd, 39; Dârimî, Rikak, 97)Sâlih : (Salâh. dan) İşe yarar, elverişli, uygun, iyi. Haklı olan, itikatlı, dindar, dinî emirlere uyan. * Faziletli, ehl-i takva olan.

Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

22. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ali b. Ebî Tâlib (radiyallahu anhu) Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'den nakleder:
“Yüce Allah şöyle buyurur:
“Benden başkasına ümit bağla­yan Beni tanımıyor demektir.
Beni tanımayan Bana kulluk et­mez.
Bana kulluk etmeyen Benim gazâbıma mâruz kalır.
Ben­den başkasından korkan Benim azâbımla karşılaşır.”Mâruz : Bir şeyin etkisine uğramak veya uğratmak. * Arzolunmuş, arzolunan. * Serilmiş, yayılmış. * Verilmiş, sunulmuş. * Anlatılmış. * Bir şeye karşı siper alan.

Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

23. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Hureyre nakleder:
Kıyâmet gününde Allah'ın kullar arasındaki hükmü ile ilgili bir hadîste Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle bu­yurdu:
“... Ve yüzü ateşe dönük bir adam kalır.
O cennete girecek­ler arasında en sonuncusudur.
Şöyle der:

“Ey Rabbim!
Yüzümü ateşten uzaklaştır.
Zîrâ onun kokusu bana acı veriyor ve alevi beni yakıyor!”

Allah'ın dilediği kadar böyle yalvarır.
Daha sonra Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Bunu yaparsam, başka bir şey ister misin?”
O kul:
“Hayır! Başka bir şey istemem!” der.
Azîz ve Celîl olan Rabb’ine Allah'ın istediği kadar vaad ve yemînlerde bulu­nur.
Nihâyet Allah onun yüzünü ateşten çevirir.
Cennete yak­laşıp da onu görünce, Allah'ın dilediği kadar sustuktan sonra şöyle der:

“Ey Rabbim!
Beni cennetin kapısına yaklaştır!”

Bunun üzerine Allah ona:
“Evvelce, sana verdiğimden başka bir şey istemeyeceğine söz vermiş değil miydin?
Yazıklar olsun ey Âdem oğlu!
Ne kadar gadredicisin!”
buyurur.
O kul:

“Ey Rabbim!” der, Azîz ve Celîl olan Allah'a duâ eder.
Nihâyet Allah ona sorar:

“Bu­nu sana versem başka şey ister misin?”
Kul:
“İzzetine yemîn ede­rim ki hayır!” der.
Rabbine, Allah'ın dilediği kadar söz ve yemîn­lerde bulunur.
Sonunda Rabbi, onu cennetin kapısına yaklaştı­rır.
Cennetin kapısında durduğu, cennet ona açıldığı, içindeki hayırları ve sevinci gördüğü vakit, Allah'ın dilediği kadar susar.
Sonra şöyle der:

“Ey Rabbim! Beni cennete koy!”
Allah Tebâreke ve Teâlâ ona:
“Verdiğimden başka bir şey istemeyeceğine söz vermiş değil miydin?
Yazıklar olsun ey Âdem oğlu! sen ne sözünde durmaz kimse imişsin!”
der.
Kul:

“Ey Rabbim! Mahlûkatının en bedbahtı ben olmayayım!” der ve Allah'a devâmlı duâ eder.
Nihâyet Allah Tebâreke ve Teâlâ onun bu hâline güler.
Allah ona gülünce:

“Cennete gir!” der.
Kul cennete girince Allah şöyle buyurur:

“Temennide bulun!”
O da Rabbinden istekte ve temennide bulunur.
Nihâyet Azîz ve Celîl olan Allah ona:

“Şunu da iste, bunu da iste!” diye hatırlatmada bulunur.
Nihâyet istekleri son bulunca, Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyurur:

“Bunların hepsi ve daha bir o kadarı senindir!”

(Müslim. Îman, 299)

En son aNKa tarafından 10 May 2008, 23:42 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

24. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Hureyre Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle dediğini nakleder:
“Allah Âdem'i yaratıp, ona rûhu üflediği zaman Âdem aksır­dı ve:
“El hamdülillah” diyerek, O'nun izniyle hamdetti.
Bunun üzerine Rabbi ona:

“Allah seni esirgesin ey Âdem; o meleklere, onlardan oturmakta olan bir topluluğa git ve "Esselâmü aley­küm" (Allah'ın selâmı üzerinize olsun) de!” buyurdu.
Onlar da:
“Selâm ve Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun!” dediler.
Sonra Âdem Rabbine döndü.
Allah:
“Senin selâmın ve oğulların ara­sındaki selâm işte budur!” buyurdu.
Allah, avuçları kapalı hâl­de Âdem'e:

“Bu ikisinden hangisini istersen seç!” dedi.
Âdem:
“Rabbimin sağ elini seçtim; Rabbimin her iki eli de sağ ve mübârektir” dedi.
Sonra Allah elini açtı; bir de ne görsün, orada Âdem ve onun soyundan gelenler vardı!
Âdem:
“Ey Rabbim bunlar nedir?” dedi.
Allah:
“Bunlar senin soyundan gelen­lerdir” buyurdu.
Bir de baktı ki, her insanın iki gözü arasında ömrü yazılıdır.
İçlerinde pırıl pırıl biri veya pırıl pırıl parlayan­lardan biri vardı.
Âdem:
“Yâ Rabbi bu kimdir?” dedi.
Allah:
“Bu senin oğlun Dâvûd'dur; Ben kendisine 40 senelik ömür yazdım” buyurdu.
Âdem:
“Yâ Rabbî, onun ömrünü arttır!” dedi.
Allah:
“Ona takdir ettiğim ömür budur” buyurdu.
Âdem:
“Ey Rabbim, ben kendi ömrümden ona altmış sene bağışladım” dedi.
Allah:
“Sen bilirsin” buyurdu.
Sonra Âdem, Allah'ın dilediği kadar cennette sâkin kılındı; bilâhare cennetten indirildi.
Âdem ken­di günlerini saymakta idi.
Bir gün ölüm meleği çıka geldi.
Âdem ona:
“Erken geldin, bana bin senelik ömür yazılmıştır” dedi.
Me­lek:
“Evet ama, sen altmış seneyi oğlun Dâvûd'a vermiştin” de­di.
Âdem inkâr etti; bu yüzden soyundan gelenler de inkâr edi­yor.
Âdem unuttu; bu yüzden soyundan gelenler de unutuyor.
Ve o günden îtibâren yazı ve şâhidlik emredilmiştir.


(Tirmizî, Tefsîru sûre: 114)

(Bu hadîs hasen ve garîbdir)
En son aNKa tarafından 10 May 2008, 23:39 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim
Cevapla

“►Muhiddin-i Arabi◄” sayfasına dön