..."NÛRLAR HAZİNESİ"nden KUDSÎ HADİS (1-40)

Muhiddin-i Arabî (k.s.) hazretlerinin hayatı ve eserleri.
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

25. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Enes b. Mâlik (radiyallahu anhu) Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'in şöyle dediğini nakleder:
“Allah arzı yarattığı vakit, arz sarsılmaya başladı.
Bunun üzerine Allah dağları yarattı ve onları arzın üzerine yerleştirdi.
Böylece arz sükunet buldu.
Melekler, dağların gücünden hay­rete düştüler ve şöyle sormaktan kendilerini alamadılar:

“Yâ Rabbî, yaratıkların içinde dağlardan daha güçlü bir şey var mıdır?”
“Evet, demir!” buyurdu Allah.
“Yâ Rabbî, yaratıkların içinde demirden daha güçlü bir şey var mıdır?” diye sordular.
“Evet ateş!”
“ Yâ Rabbî, yaratıkların içinden ateşten daha güçlü bir şey var mıdır?”
“ Evet, su!”
“ Yâ Rabbî, yaratıkların içinden sudan daha güçlü bir şey var mıdır?”
“ Evet, rüzgâr!”
“ Yâ Rabbî, yaratıkların içinde rüzgârdan daha güçlü bir şey var mıdır?”
“ Evet, sağ eliyle bir yardımda bulunan ve onu sol elinden gizleyen insan oğlu!”

(Tirmizî, Tefsir, 113)

(Bu hadîs garîbdir)
En son aNKa tarafından 10 May 2008, 23:38 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

26. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Hureyre (radiyallahu anhu) Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in haşr günü hakkında şöyle buyurduğunu nakleder:
(Tamamı Müslim'de bulunan uzun hadîste şöyle bir tablo çizilir):
“... Aralarında münâfıklar da bulunduğu hâlde bu ümmet yerinde durup kalacak.
Allah Tebâreke ve Teâlâ onlara evvelce tanıdıklarından başka bir sûrette gelecek ve şöyle buyuracak:

“Ben sizin Rabbinizim!”
“Senden Allah'a sığınırız!” diyecekler.
“Azîz ve Celîl olan Rabbimiz bize gelinceye kadar yerimiz burasıdır.
O bize geldiği zaman biz O'nu tanırız!”

(Rabblerini o tecellî ile tanıyamadıkları için böyle davranacaklardır).
Yüce Allah bu defa onlara tanıdıkları sûrette gelecek ve şöyle buyuracak:
“Ben sizin Rabbinizim!”
“Sen bizim Rabbimizsin!” diyecekler ve O'na tâbî olacaklar.
Cehennemin de köprüsü kurulacak
*.
(Hadîsin devâmında Al­lah'ın şöyle buyuracağı belirtilir):
“Kim (Benden başka bir şeye) ibâdet ederse, ona tâbî olsun!”

(Hadîsin tamamı için bkz. Müslim, Îman, 299)


Münâfık : İki yüzlü, araya nifak sokan. Fitnekâr. * Ahdini bozan, yalan söyleyen, hıyanet eden. * Görünüşte müslüman olup hakikatte kâfir ve düşman olan.
Tecellî : Görünme. Bilinme. * Kader. * Allah'ın (C.C.) lütfuna uğrama. * İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Hak nurunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi.
Cehennem köprüsü : Sırat Köprüsü
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

27. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Hureyre Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu nakle­der:
“Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyurur:
“Ben, kulumun Beni zannı yanındayım
(Kulum Beni nasıl düşünürse öyleyim).
Ku­lum Beni zikr ettiği vakit onunla birlikteyimdir.
Eğer Beni ken­di başına (yalnızken) zikr ederse, Ben de onu kendim zikr eder anarım.
Şâyet Beni bir topluluk içinde anarsa, Ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
Kulum Bana bir karış yakla­şırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım.
O Bana bir arşın yaklaşır­sa, Ben ona bir kulaç yaklaşırım.
O Bana yürüyerek gelirse, Ben ona koşarak varırım.”


(Buhârî Tevhîd, 15, 35; Müslim Tevbe, 1; İbn Mâce, Edeb, 58; Tirmizî, Deavât, 131)Zann : Şüphe. Zannetmek, samak. Sezme.
Zikr : (Zikir) Anmak, hatırlamak. Anılmak. * Allah'ı (C.C.) çok çok anıp azametini düşünmek ve esmâ-i hüsnâsını okuyup tefekkür etmek. * Kur'ân-ı Kerim'in bir ismi.
Arşın : f. Bir uzunluk ölçüsü. (68 cm. uzunluk.) Bir kol boyu. Büyük bir adım genişliği. * Zirâ'.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

28. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Enes b. Mâlik (radiyallahu anhu) Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu nakleder:
“Allah şöyle buyurdu:
“Ey Âdem oğlu!
Sen Bana duâ ettiğin ve Benden ümit ettiğin müddetçe, nasıl olursan ol seni bağışla­rım ve aldırış etmem.
Ey Âdem oğlu!
Senin günahların gökyü­zünün bulutlarına kadar ulaşsa ve sonra sen Benden mağfiret dilesen seni bağışlarım.
Ey Âdem oğlu!
Sen Bana dünyâlar dolu­su hata ile gelsen ve fakat Bana hiçbir şeyi ortak (şirk) koşma­mış olduğun hâlde ulaşsan, şüphesiz sana dünyâlar dolusu mağfiretle muâmele ederim!”


(Tirmizî, Deavât, 99)

(Hadîs hasen ve sahîhdir)

Hasen : Güzel. Hüsünlü. Güzellik. * Güzel olmak.
Sahîh : Fık: Rükünleri ve şartları tamam olan herhangi bir ibâdet ve muâmele. * Hâlis, kusursuz, şüphesiz. * Edb: Gerek söz bakımından ve gerek mânâca noksanları bulunmayan ifade.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

29. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Zeyd b. Hâlid el-Cühenî (radiyallahu anhu) nakleder:
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Hu­deybiye'de geceleyin yağmış olan yağmurdan sonra bizlere sa­bah namazı kıldırdı.
Namazdan sonra yüzünü cemaate dön­dürdü ve:
“Bilir misiniz Rabbiniz ne buyurdu?”
diye sordu.
“Al­lah ve Resûlu daha iyi bilendir” diye cevap verdiler.
Bunun üzerine Hz. Peygamber Allah'ın şöyle buyurduğunu ifâde etti:
“Kullarımdan kimi Bana îman etmiş olarak, kimi de kâfir olarak sabaha çıktı.
Kim ki: “Allah'ın fazl ve rahmetiyle üzerimize yağmur yağdı!” dediyse o Bana îman etmiş, yıldızları inkâr etmiştir.
Her kim de: “Şu veya bu yıldızın batıp doğması ile üzerimize yağmur yağdı!” dediyse, işte o Beni inkâr etmiş, yıldız­lara îman etmiştir.”(Buhârî, Ezân, 1560; Tecrîd terc. II, 919; Müslim, İmân, 125)Hu­deybiye : Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye giden yolun üzerinde ve Mekke'den bir merhale uzaklıkta küçük bir köy olup, yakınında bir kuyu ve bir ağaç vardır ki, bu ağacın altında Hz. Fahr-i Kâinat Efendimize (A.S.M.) beşinci hicri senede eshabı tarafından biat olunmuştur. Hicretten beş sene on ay geçtiğinde Hz. Peygamber, maiyetindeki Muhacirîn ve Ensar'dan 1400 kişi bulunduğu halde umre niyetiyle Kâbe-i Şerife'yi ziyaret maksadıyla gidip bu yere vardıklarında Kureyş'in harp için karşı çıktıklarını haber alması üzerine, harp niyetiyle gelmeyip ancak sıla-i rahm ve Beytullah'ı ziyaret niyetiyle geldiklerini beyan buyurmuşlarsa da, Kureyş o sene Hz. Peygamber'le müslümanların Mekke'ye girmelerine razı olmayıp ertesi sene kabul edecekleri şartıyla ve diğer bazı şartlarla muahede akd etmişlerdir. Bunun üzerine mezkur sahabeler Hudeybiye'nin yakınında bulunan ağacın altında Hz. Peygamber Efendimize biat ettikten sonra Medine-i Münevvere'ye dönmüşlerdir.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

30. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Mûsâ el-Eş'arî (radiyallahu anhu)'in naklettiği bir hadîste Resûllullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğu ifâde edilir:
“İmam "Semiallahü limen hamideh" (Allah hamdedeni işi­tir) dediği zaman siz:
"Allahümme Rabbenâ leke'l-hamd" (Yâ Rabbî hamd sana mahsustur) deyiniz; Allah sizi işitir.
Çünkü Yüce Allah Peygamberinin diliyle
“Semiallahü limen hamideh” buyurmuştur.”


(Müslim, Salât, 62)


Resim
Kullanıcı avatarı
Su
Üye
Üye
Mesajlar: 49
Kayıt: 10 Mar 2008, 02:00

Re: ..."NÛRLAR HAZİNESİ"nden KUDSÎ HADİS (1-40)

Mesaj gönderen Su »

ankakusu yazdı:
Allah bizi ve sizi ilimden faydalandırsın.
İhsan ve bereketiyle bizleri ilim ehlinden kılsın.
O her şeye Kadîr’dir.
Amin inşaAllah...Allahu Teala razı olsun..İlmin zekatıdır paylaşmak, Rabbimiz kabul buyursun ödediğiniz zekatınızı. İlminizi-ömrünüzü hayır ile bereketlendirsin inşaAllah!
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

Allah(c.c.) BİZden razı olsun inşaallah su kardeşimiz...
Benim yaptığım BİZ adına hizmetçiliktir.
Allah Dosdu Şeyhül Ekber Pîr Muhiddin-i Arabî hazretlerinin değerli eseri Mişkâkü’l envâr (Nûrlar hazinesi) ni sitemizde foruma taşımaktır...
Rabbimiz cümlemizin ilmini artırsın ve ömrümüzü hak ve hayr üzere bereketlendirsin inşaallah.
Muhammedi Muhabbetler...
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

31. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Hureyre, Resûllullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu işittim diyor:
“Yüce Allah şöyle buyurdu:
“Ben namaz (sûresi olan Fatiha'yı) kendimle kulum arasında yarı yarıya taksim ettim.
Kulumun istediği onundur.”

Kul: “Elhamdü lillahi Rabbi'l-âlemîn” dediği zaman,
Allah:
“Kulum bana hamd etti!” der.
Kul:
“Errahmânirrahîm” dediği zaman,
Allah:
“Kulum Beni sena etti!” der.
Kul:
“Mâliki yevmi'd-dîn” dediği zaman,
Allah:
“Kulum beni övdü!” der.
(Bir keresinde de Resûllullah: "Kulum işini bana havale (tefvîz) etti" der, buyurdu).
Kul: “İyyâke na'büdü ve iyyâke nestaîn” dediği zaman,
Allah:
“Bu kulumla benim aramdadır; ve kulumun istediği hakkıdır” der.
Kul:
“İhdine'ssırâta'l-müstakîm sırâtellezîne en'amte aleyhim, gayri'l-mağdûbi aleyhim vele'd-dallîn” dediği zaman,
Allah:
“İşte bu kulumundur ve kulumun istediği hakkıdır!” buyurdu.”


(Müslim, Salât, 37)
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

32. KUDSÎ HADÎS :


Resim... İhlas hakkında kendisinden bilgi istenen Huzeyfe, Resûl­lullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu nakleder:
“Bunu ben Cebrâil'e sordum, şöyle dedi:
“İzzet sahibi olan Al­lah'a "ihlâs nedir?" diye sordum.
Şöyle cevap verdi:

“O Benim sır­rımdan bir sırdır ki, kullarımdan sevdiklerimin kalbine emânet ederim.”İhlâs: (Hulus. dan) Kalbini safi etmek. İçten, samimi, riyasız sevgi. İçten gelen sevgi ile doğruluk ve bağlılık. * Sırf Allah emretmiş olduğu için ibadet etmek. Yapılan ibadet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakiki ve esas gaye etmeyerek yalnız ve yalnız Allah rızasını esas maksat ve gaye edinmek. İnsanlara riyakârlıktan, gösterişten uzak olmak.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

33. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Muaz ibn Cebel, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle dediğini nakle­der:
“Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyurdu:
“Beni yüceltmek uğ­runda (Benim Celalimde) birbirlerini sevenler için peygamber ve şehitlerin bile imreneceği, nûrdan minberler olacaktır.”

(Tirmizî, Zühd, 53)Minber : Camide hatibin hutbe okumasına mahsus kürsü. (Rif'at mânasına olan nebr'den ism-i âlettir.)
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

34. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Enes b. Mâlik (radiyallahu anhu) Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'den şunu nakleder:
“Allah şöyle buyurur:
“Dünyâda kulumun iki gözünü alırsam, benim katımda bu­nun karşılığı ancak cennet olur.”

(Tirmizî, Zühd, 57)Kerime : Kız evlâd. * Kendine ikram edilmiş kimse. Şerefli. * Güzide, seçkin, kıymetli şey. * Vücudun kıymettar yerlerinden her biri.

Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

35. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Hureyre Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'den nakleder:
“Âhir zamanda dîni dünyâya âlet eden bir takım kimseler çı­kacak ve insanlara hoş görünmek için yumuşacık kuzu postuna bürünecekler.
Dilleri baldan daha tatlı, fakat kalbleri canavar kalbi gibidir.
Allah şöyle buyurur:

“Benim hilmime mi aldanı­yor, yoksa bana karşı cür'etkârlık mı gösteriyorlar?
Kendi adı­ma yemîn ederim, onlara öyle bir fitne göndereceğim ki içlerinden hilim sahibi olanı bile şaşkına çevirecektir!”

(Tirmizî, Zühd, 5)Canavar : f. Can alıcı, kahredici. * Vahşi, yırtıcı hayvan. Kurt.
Hilm : Doğuştan olan huy yumuşaklığı. Şiddete tahammül. Nefsini heyecandan korumak. * Vakar. Sükûn.
Cür'etkâr : f. Cesur, cesaretli, yiğit, delikanlı, atılgan, gözüpek.
Fitne : İnsanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya, hak ve hakikatten saptıracak şey. * Muhârebe. * Azdırma. * Karışıklık. Ara bozmak. Dedikodu. * Küfr. Fikir ihtilâfı. * Şikak. Kavga. * Delilik. * Mihnet ve beliye. * Mal ve evlâd. * Potada altın ve gümüşü eritmek. * İmtihan ve tecrübe etmek.

Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

36. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Enes Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle dediğini nakleder:
“Kıyâmet günü Âdemoğlu âdetâ bir kuzu gibi getirilerek Allah'ın huzûrunda durdurulur.
Allah ona sorar:

“Sana bir çok şey verdim, mal mülk ihsân ettim, seni nîmetlerle donattım, sen ne yaptın?”
Kul şöyle cevap verir:
“Onları biriktirdim, ço­ğalttım ve olduğundan fazla şekilde bıraktım, beni geri gön­der!”
Allah buyurur:
“Bana takdîm edeceğini göster!”
Kul der ki:
“Yâ Rabbî, onları biriktirdim, çoğalttım ve olduklarından fazla şekilde bıraktım; beni geri gönder, onları sana getireyim.”
Kulun, hayır olarak herhangi bir şey getirmediği görülünce kendisi cehenneme götürülür.

(Tirmizî, Kıyâme, 6)İhsân : İyilik, lütuf, bağışlamak. * Sahilik etmek, cömertlik yapmak. * Allah'ı görür gibi ibadet etmek. * Güzel bilmek. Güzel eylemek.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

37. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Hureyre (radiyallahu anhu) Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in Kıyâmet günü hakkın­daki bir hadîsinde şöyle buyurduğunu nakleder:
Ben:
“Ümmetim Yâ Rabbî! Ümmetim Yâ Rabbî! Ümmetim Yâ Rabbî!” diyeceğim.
Allah şöyle buyuracak:

“Ey Muhammed, ümmetinden hesap ve suâl gerektirme­yenleri cennet kapılarından olan sağ kapıdan içeri koy!
Onlar bunun dışında, cennetin öteki kapılarında da insanlara ortak­tırlar.”

(Tirmizî, Kıyâme, 10; Müslim, Îman, 327)Suâl : Soru. Sorulan şey.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

38. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Abdurrahmân b. Avf (radiyallahu anhu) nakleder:
Bir gün mescide vardığımda Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in mescidden çıkmakta olduğunu gördüm.
Kendisini tâkip ederek arkasın­dan yürümeye başladım.
Onun benden haberi yoktu.
Sonra hur­malığa girdi, kıbleye yöneldi ve secdeye kapandı.
Ben arkasın­daydım.
Secdede uzun süre kaldı, o kadar ki, vefat ettiğini zannederek yürümeye başladım.
Yanına geldim, eğilip yüzüne baktım.
Başını kaldırdı:
“Ne var Ey Abdurrahmân?” buyurdu.
Dedim ki:
“Yâ Resûlullah! Siz secdeyi çok uzâtınca, vefat ettiğiniz korkusuyla bakmaya geldim!”
Buyurdu ki:
“Sen benim hur­malığa girdiğimi gördüğün sırada, Cebrâil (as)'la karşılaştım.
Bana şöyle dedi:

“Sana müjdeler olsun! Allah şöyle buyurdu:
“Kim seni selâmlarsa, Ben de onu selâmlarım.
Kim sana salât (duâ) ederse, Ben de ona salât (ikram) ederim.

(Kim sana selâm ve salât ederse, Ben de ona selâm ve salât ederim.)”

(Ahmed b. Hanbel, I, 191)Vefat : Ölüm. Ahirete göçme.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

39. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Hureyre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'in şöyle dediğini ifâde eder:
Allah şöyle buyurur:
“Ey Âdem oğlu! Kendini tamamen Be­nim kulluğuma ver ki, Ben senin kalbini zenginlikle doldura­yım ve seni yoksulluktan koruyayım.
Eğer böyle yapmazsan se­nin kalbini meşguliyetlerle doldururum ve yoksulluğuna mâni’ olmam.”

(Tirmizî, Kıyâme, 30; İbn Mâce, Zühd, 2)Mâni’ : Men'eden. Geri bırakan. Esirgeyen. Engel. Özür.
Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

40. KUDSÎ HADÎS :


Resim... Ebû Saîd el-Hudrî ve Ebû Hureyre Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)'in şöyle buyurduğunu naklederler:
“Her kim: "Allah'tan başka ilâh yoktur ve Allah en uludur" derse Rabbî onu tasdik eder ve:
“Benden başka ilâh yoktur, Ben en Uluyum” buyurur.
Kul:
“Allah'tan başka ilâh yoktur, O birdir” dediği zaman,
Allah:
“Benden başka ilâh yoktur, Ben Bir'im” buyurur.
Kul:
“Allah'tan başka ilâh yoktur, O birdir, ortağı yoktur” dediği zaman
Allah:
“Benden başka ilâh yoktur, Birim, orta­ğım yoktur” buyurur.
Kul:
“Allah'tan başka ilâh yoktur, mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur” dediği zaman,
Allah:
“Benden başka ilâh yoktur, mülk Benimdir, hamd Bana mahsustur” buyurur.
Kul:
“Allah'tan başka ilâh yoktur, kudret ve kuvvet ancak Allah iledir” dediği zaman,
Allah:
“Benden başka ilâh yoktur, kudret ve kuvvet ancak Benimledir” buyurur.
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
“Kim ki bu sözleri hastalı­ğında söyler ve sonra ölürse cehennem ateşi onu yakmaz!”

(Tirmizî, Deavât, 34)

Resim
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

ALLAH TEÂLÂ'ya muhtac olan, RABB’inden kendisi, ana baba­sı, kardeşleri, arkadaşları ve bütün müslümanların bağışlan­masını dileyen Muhammed b. Ali b. Muhammed b. el-Arabî der ki:
“Başta ifâde ettiğim ölçülerdeki kırk hadîs burada sona eri­yor.
Allah onlarla amel etmeyi bize kolaylaştırsın ve bu konuda yardımcı olsun! Hatırlattığım üzere bunlar Allah'a isnâd etti­ğim (kudsî) hadîslerdir.
Bu hadîslerin çoğunu, isimlerini zikre­derek, bizzât şeyhinden rivâyet eden arkadaşlarımızdan al­dım.
Bununla maksadım, vahyin naklinde kendilerinden bir hatıra bırakmak ve onlara hadîs alimleri arasında yer vermek­tir.
Şimdi de isnâd zinciri olmaksızın, kırk kudsî hadîs daha zikrediyorum.”


Kudsî : (Kuds. dan) Mukaddes, kutsal, muazzez.
Resim
Cevapla

“►Muhiddin-i Arabi◄” sayfasına dön