Muhammedi Melamette S harfi ile ilgili Kelimeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Muhammedi Melamette S harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

ResimMuhaMMedî Melâmet’in ÂNlaşılaBİLmesi ve ÂNlatılaBİLmesi için Kul İhvÂNi(Latif YILDIZ) tarafından KELİMElerin ılımları!

''S'' harfi ile ilgili KELİMElerin ılımları;Sebbaha: yüzmek..
Yerdeki göklerdeki ZeRReler yani ATOMlar;
NeşRlerinden HaŞRlerine kadar döndüler, dönmekteler ve dönecekler.
Bu SeBBaHa yüzüş-RAKSı hep sürecek her AN yeniden Yaratılarak ŞEENULLAHta..
Ve ne zamAN AKILlarımız DEVR-ÂNı Anlarsa ve DEVRe İştirak ederse Yusebbuhu Zikr-i Dâimindeyiz inşae ALLAH..

SâBiRûN: ÖZündeki Rububiyyett BİLEliğine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem adına-hesabına Sahib çıkan halis muhlis sıdık âdil MuhaMMedîler..

SeBBeHa: tesbih eder. Yüzer. Döner durur. Akl-ı Silm bilir ki ATOM yaratıldığı günden beri durmadan dönmektedir ve kıyâmete kadar da dönecektir. Enerjiyi nerden almakta ve alacak sorusunun cevâbının “Kun feyekun” olduğunu materyalist fizik çok geç anlayacaktır sanırım.


Sebehâ: yüzmek, Subhânallah demek.
Sebbaha (mübalağa ile) ALLAH’u Teâlâyı tenzih ve takdis etmek.
Zerrenin (atomun) ve kürrenin (kâinâtın) bir saniye durmaksızın takdir edilen yörüngede ve şartlarda kimseye dayanmadan (mesnedsiz) parmak izleri gibi tek başlarına (RABB’larıyla başbaşa), sonsuz felekler içinde yüzüp durmaları...
Her hücrenin "HAYY!" HAYY-kırışı...
Doğuştan-ölüme bir kere bile susmadan tevhid tıklayan kalbler...
Herşey; her zaman, her yerde ve her hâlde herkesle beraber sistemin sahibi AZÎZÜ’R RAHÎMÜ’l-SUBHÂN ALLAH Teâlâ yı maddî (somut) ve mânevî (soyut) noksanlık, benzetme ve zıddı var sanmalardan uzak kılıyorlar.
Canlı şâhidleriyiz diyorlar...
“Zâtında, sıfatında, esmâsında, fiilinde ve hükümlerinde münezzehtir!..” müezzinleri!..
Yu sebbuhu: Tesbih ederler hep yüzerler)
Yüsebbuhu!: Şimdi şu AN da Küllî ŞEY Yaratanını durmadan tesbih edip birbirine asla mesnedlenip dayanamadan tek başına boşlukta-fezada yüzüp-dönüp durmaktalar. Zerre-Atom ve Kürre-Kâinât DuramdAN Dost Raksında..

Yesebbihu: noksanszı El TAMM cc yu tesbih ve zikri ele yüzmekteler İlahî RAKSta hamd olsun!..

SELseBİL: Cennet'te bir çeşme veya ırmak. Hayrat için dağ yollarına yapılan sulak evleri. Mc: Tatlı, lâtif, leziz su.

SeFiL: Sefalet çeken, muhtaçlık içinde olan. Çok sıkıntıda bulunan. Uslu huy sahibi.

SIDK: Ferdaniyyetini; Yalnızlık, Teklik, Ferdlik, Yektâlığını idraktir.

seYR ü süluk: Tas: Takib edilecek usûl. Bir terbiye yoluna girip devam etme. Tarikata devam etme. kemÂLât AŞamaları..

SU’k-ı SIDDIK: Muhammed Sıddık Hekim Hazretlerinin İlahî AŞKı alış-veriş Çarşısı. Rahmetli Hocam: "Abdullatif, Cennette bir Suk-i MuHABBEt, Muhabbet Meydanı-çarşısı var ki ALLAH için Birbirlerini sevenler orada da CEM' olup sohbetler derler. İnşaallah BİZ BİRlikte oluruz orada" derdi.(Kulihvani)

Sadak: Okları koymağa mahsus torba veya kutu şeklindeki kılıfın adıdır. Boyuna asılan bu âlete "tirkeş" veya "tirdan" da denilirdi.

SABIR: KEVNiyyet-Oluşumunun Samedî Sâhibinin ALLAH Celle Celâluhu olduğu MuhaMMedî İnancına İştirakte Sâbit kalıştır..

Sabır: nefse RABB'ısından geleni başkasına şikâyet ettirmemek... Hükm-ü Hakka baş eğmek...

Ser-ü-Seri: Başını SIRR-a SER-EN..

SALL: Ulaşım, vuslat yolu, SILA yolu, isale hattı..
SALL: geldiği Gurbet elden, Sıladaki ASLını SeSlemek. Gönül Bağıyla yönelmek.
SALL: ASL-a SILA YOLu. İstikâmet İSÂLEsi.. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de Zâhir Bâtın Lutfullaha Samedî Sahiblik sıfatı.. Naz-Niyaz Namazı.. Derunî DoST DUAsıDUYuş ve de UYuşu..
SALL: Akış İsâle…
SALL : Dönen MUHİTin DÖNDÜRen MERKEZe BAĞlantısı…
SALL: binbir çile içinde SILA'ya vuslat bulmak, kavuşmak.

Simurg: Anka Kuşu. İsmi olup cismi bilinmeyen bir kuş. Çok büyük olduğu anlatılır. Zümrüd-ü Anka ve Simurg gibi isimlerle de anılır. Uzun boyunlu kadın.

Sarf:Varediş, yaratış..

SıRAT: ceheNNemin en üst SIRTı.. Cennet'e gidebilmek için herkesin üzerinden geçmeğe Muhtaç, Mecbur, Memur ve de Mahkum OL-duğu SıRaT-ı Mustakîm ve de FıRKa-yı Nâciyye YOLu.. Kıtmir ÖMÜRgası.. AKLın KaFa TaSı.. SÖZün HaSSı..

SIRR-AT: SIRRlar. Sırr İpi At! Cennet'e gidebilmek için herkesin üzerinden geçmeğe mecbur olduğu ve Cehennem üzerine kurulmuş olan köprü..

SöZ ORuCu: Câhile, kâmilin SöZ dememe DeMleri..

Sırr-ı Sıfır : Sıfır Sırrı. Hiçlik kavramının yaşanması sırrı.

SıRR-ı SıFıR SıRR-ı ALİ (kv): YAŞAnmayan YALANdır, YAŞAN-AN-sa “OL-AN” dır..

Ser-ü-Seri: Başını SIRR-a SER-EN..

SeRâBâ: Tamâmen hayal..

Sırrr-ı Süveydâ: Kara Sevdâ Sırrı-özelliği.

Sırr-ı Süveydâ : Kapkara sırr. Nur-u Muhammed Sırrı. Nurullah Sırrı. Ahadiyyet Sırrı. İmam Ail (kv) ye Resûlullah (sav) in aktardığı Hakikat Sırrı…

SıRR-ı Süveydâ: İnsan Nefsinin kkalbdeki Hacerü’l- esved gibi kara delikten FUADa GEÇip Ahmediyyet Ahadiyyet A’mâ…

Sakk: Bir şeyin ASLı.

SeYR: Yürüyüş. Eğlenme ve ibret için bakma. Gezip görme. Görülecek şey ve yer. Uzaktan bakıp karışmama. Seyr ile Süluk.. Yolculuk.

SeYR-AN: Her ANda Seyr etmek.. Kendini kendinde İZ-le mek

Seyr-i cemâl : Cemâl seyredebilmek.

Seyr-i sahray-ı adem : Boşluk çölünün seyri. Yokluk.


Sahibu’l- Meydan : Meydanın Sâhibi.

Sahibu’l- Makam : Makâmın Sâhibi.

Sübut : Sâbit, devamlı ve pâyidar olup durmak. Kararlı ve Sâbit oluş.Ebedî “VAR” olandan var olacak henüz zâhiri olmayan.
…
SETTÂR: Örten, kapayan gizleyen. En çok gizleyen ve örten.

Sücûd : Geçici ve kulluk kimliğiyle var olduğunu anlayınca yok oluş işareti secdeler.…

SÖZ : Tebliğ

SU : İlmullah

Semâ’: ASLı DUYmak ve Uymak..

Sükût Sahrası: Hayran Âlemi.

Selâ: Hakka ve Hayra Dost çağrısı.
S Û F Î: Sad Vav Fe Ye
Sad Sabır-Sadakat-Safîyyet-Sahabet-Sahvet-Ayıklık (-ebced: 90-)
Vav Vefâ-vûvârid-Vürûd.. (-ebced: 6-)
Fe Fakr-Ferağ.. (-ebced: 80-)
Ye Yümn-Kuvvetli bereket-uğur.. (-ebced: 10-)

SÛF: (C.: Evsâf) Yün dokuma. Yünden yapılmış dokuma. * Yün, yapağı, ibrişim. SUFÎ nin gömleği!!!.. Örteni, koruyanı, tümleyeni..

Sabır: hakk ve hayrda dâim kaim kalabilme çaba ve gücüdür.
Bâtıl ve Şerre yapılan sabırın esas adı tehammül etmektir.
Zikir - Fikir - Şükür - Sabır Sistemi...

Salle : ses vermek, durultmak (şarabın tortusu vs.)

Saliye : ateşte yanmak.

Sadara: vukû' bulmaktan.

(Sadr-südûr): vukû' olan yer, vakı'aların olmasına karar verilen yer ve idâre merkezi olup; nefsi, kalbi ve ruhu da kapsayan göğüs (bağır) zarfıdır.
İşlerin idâre merkezi en ön, en baş, en ileri, en yukarı ve en iyi yer mânâlarınadır.
Sadrazam : (başvekil) da bu kökten gelmektedir.
Sulbiyye, çocuğun babaya nisbeti olduğu gibi; sadriyye de çocuğun anaya nisbetidir.
Zîrâ; sadara kökünde; dönmek, rücû etmek de vardır...
İşlerin sebebi oradan başladığı gibi sonucu da oraya rücû' eder ve anlaşılır...
Muhammedî tasavvufun temeli olan "Rahmten li'l-âlemin" oluş masdarı da bu kökten olup kâinâtta var oluş rahmetinin oluş, çıkış ve rahmet olarak dönüş yurdu ve kapısıdır.
Nûr-u Mim'in "Mim" masdarı Nûr-u Muhammed'in kâinâta çıkış ve hayat membağıdır. ham akıllarını İlâhî ilim ve Muhammedî edeb ile yalıtkanlık ve kısırlıktan kurtarıp iletken ve üretken kılanlar kendi özlerindeki bu kaynaktan kana kana içerler.
Yalıtkanlıktan kasdımız kişinin kendine ait özellik ve güzellikte yaratılan öz sadrına ulaşım selâmetliğini kesen ve yasaklanan her şey ve husustur.
Kişinin kendi özündeki öz sılasına ulaşımı; Nûr-u Mim'in'e kavuşumu, dolayısıyla kendini bilişi, Rabb'ini buluşu ve kulluk kemâlâtına başlayışıdır.
Bu işin bilinen adı ise Sıla-yı Rahîmdir...


Sarkaç: Olsun! Olmasın! Nefesi..

SeRTac: Mor Ötesi.. Sükût SeSi…

Seriyyâ: Zâhir-Bâtın SIRRlarının açılması

SALL:
Arabçada ''Sal'' KöKü: Sıla=>Ulaşım=>Vuslat=>Kavuşma=>SıLa KÖKüdür.
Onun için DSİ'de ana kanallara İSÂLE KANALI deriz.
Sall da bir ulaşım şeklidir.
Elektriğin tecrisi-cereyanı, havanın ceryanı, sesin gelişi, ışığın gelişi gibi...
Bir kavuşmadır YÂR'e SALL!.
Salât, ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL'e ULAŞımdır, Naz-Niyaz Namazıdır.
Salâvât, Resûlullah'a ULAŞım Sırr-ı Süveydâya SıRRlanmaktır.
''Es Selâmu aleyke'' dersem Sana ULAŞımdır Muhammedî Eminlikte BİZ-BİRliğidir....
Nasıllığı ve Niceliği biraz daha İNCE İŞtir.

Sıla-yı Rahîm ise aynı rahîmde (rahmette, ana karnında) buluşanların Akrabalık Sılasına saygıdır.
Sıla-yı Rahîm'in (ata yurdunu ve yakınlarını ziyâretin) kesilmesi İslâm Dininde büyük günâhtır.

En son nur-ye tarafından 18 Ara 2019, 07:40 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00
Konum: Kalb Dağı
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette S harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »

سَاعَةُ saat: Geçici ve izâfi olup imtihan gereği tevhide şehâdet için insan nefsine ALLAH-U ZܒL-CELÂL’in tanıdığı ayniyet (ayân-ı sabite) sahibliğinin kullanılışının hesabını verişi anı ve zamanıdır.
Saat kelimesi zorluk ve meşakkat demektir ki kıyamet günü de bunun en şiddetli olacağı saatlerdir.
''Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar.''” (Mümin 40/59)

صَبَرَ Sabera: Rıza bileliğine sahib oluş bahtiyârlığı. Bereketin ve birin kulda Samadenî yansıması…
''Ey Muhammed! Sabret. Allahın vadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini hamd ederek tesbih et.''” (Mümin 40/55)…

س ب ب sebeb : zâhir-bâtın bilelik sırrı.

SîN: iNS.. SîN Nûru.. İNSAN Sırrı Yâ-Sîn.. EY İNSÂN!..

SıRR: En GiZ-li hakikat. Gizli iş. Herkese söylenmeyen şey. Müşâhedetullah'ın mahalli bulunan kalbdeki lâtife. İnsanın aklının ERmediği şey. ALLAH celle celâluhu'nun HiKMeti.

SEVR MAĞARASI: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında Hz. Ebu Bekir ile birlikte müşriklerden gizlendikleri ve üç gün süreyle kaldıkları mağara.
Sevr dağı, Mekke'nin güney tarafında ve 5 km. uzaklıktadır.
Sevr, bir çok tepeden oluşan bir dağdır. Bu dağda pek çok irili ufaklı mağara vardır..

SeVR: Rububiyyet Sırrının vücuda geliş seyrinde 2.ci Gönül GÂRımızdır ve Merkezden Muhite HiCRR Harket NOKTAsıdır.. Her İKİnin 2.cisi ReHBeR-i Mutlak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dir herkese inşae ALLAH CANım!. Hamdolsun RABBımız Teâlâ’ya…

SECDE : Kulluğu kabul.

SÂCİD : Secde eden.

Sükut : Hayran Âleminde hayret.

Sarf : Metağ, fazl, harcama, ikram.

Seyr-i nüzul : gaybdan şühûda.

Seyr-i uruç : şühûddan gabya.

Sapma yoldan : Dallin sapıklarından olup Sırat-ı Mütakim yolundan ayrılma.

SOYY lar mısın: Soyunu sayıp ilkelerini inançlarını yaşar mısın?
SâBi: BİLElik Sahibi MeryeMin süt BeBe-NeBîsi.. zamANın sahibi saff SâBi..
Resim
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00
Konum: Kalb Dağı
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette S harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »

“SALL”asın: İndiği ESFeLinden Yükselmesi-Dönmesi EMRedeilen İLLiYYine-SILAya ULAŞım için önce Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e TESLİMİYYET sonra BİZ BİR-İZ pâk Yüreğinde İSTİKÂMET YOLculuğu.. İSÂLi…

Sezgi: Aklın fikredişi sonucu doğan ileri görüş.

SU (H2O): Kâinâtta 4 hâlde bulunur:
1- BUZ: Katı, kalıplı ve kasıtlı…İlk okul öğrencisi -Şerat İnsanı gibi…Müslim…
2- SU: Akışkan, bulunduğu kabın şeklini alan ve hizmete hazır…Orta okul öğrencisi -Tarikat İnsanı gibi…Mümin…
3- BUHAR: Uçucu, şekilsiz ve saf…Lise öğrencisi -Mârifet İnsanı gibi…Veliyyullah…
4- BULUT: İnici, genel ve güle de gübreye de rahmet… Üniversite öğrencisi - Hakîkat İnsanı gibi..Ehlullah…

SUyun yapısı “TEVHİD” üzeredir:
1- Sistemdeki dirilik enerjisinin fabrikası olan güneşteki ve kâinâttaki en büyük yanıcı olan Hidrojen…
2- Tüm yakıtların, enerji ve işe çevrilmesiyle görevli en büyük yakıcı olan Oksijen..
3- İkisinin bilişip, buluşup, sevişip de birleşmesinden doğan en büyük söndürücü olan SU…

Rahmet ve Rahmetenlilâlemin şuûru ve nurunda yaşayın!..
Zikirde, fikirde, şükürde ve sabırda SU gibi azîz olun!.. İnşâallah…

SuN': SuBHâN ALLAHU Teâlâ'mızın Sınırsız Sonsuz SaN'atı.. kûn fey yekûn ŞeÂN İŞ-leri..


SEBT: Yazma, deftere geçirme, bir yere kaydetme. Kaderleri yaşatıp kayda geçiren..

Sünnetullah: ALLAH celle celâluhu’nun Her ÂN, Şe’eN-inde yeniden yaratma tavrı, tarzı, stili ve kısaca İlâhî Kanunları..Sünnet: İzlenmesi kesin doğru olan yol, kânun, âdettir.

Sünnetullah: ALLAH celle celâluhu’nun Kur'ân-ı Kerîm'inde buyurduğu Emirler ve hayatta devam edegelen İlâhî Kânunlar'dır. Farzdır veyâ Vâcib'tir. Farz ve Vâcibe tâbi olmak mecbûriyeti vardır. Terkinde, azab ve i'kab vardır, bu KULLuk mükellefiyetidir.

Sünnet-i Rasûlullah: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in; ALLAH celle celâluhu’nun Zâhir-Bâtın EMRini Tebliğ, Tenzir, Tebşir ve Teşhidiyle ÖRNEK DUY-UY-gulama Hayatı..
Sünnet-i Rasûlullah: Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemin Kur'ân-ı Kerîm uygulamasında ÜMMetine akvâli-sözleri, ef’ali-fiilleri, ahlâkı-davranış huyları ve ahvâli-halleri ile olarak, İslâmî Emirler'dir.

SIRR-AT: SIRRlar. Sırr İpi At! Cennet'e gidebilmek için herkesin üzerinden geçmeğe mecbur olduğu ve Cehennem üzerine kurulmuş olan köprü..

SöZ ORuCu: Câhile, kâmilin SöZ dememe DeMleri..

Sakk: Bir şeyin ASLı.

SALL: Ulaşım, vuslat yolu, SILA yolu, isale hattı..

Resim
Kullanıcı avatarı
Mecnun
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 681
Kayıt: 23 Ara 2007, 02:00

Re: Muhammedi Melamette S harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen Mecnun »

Sevgili Kulihvani Hocam, kıymetli kardeşlerim BİZlere böyle güzel bir SEBİL sunduğunuz için şükranlarımı sunarım.

SaYF: MuhaBBetin yaz Mevsimi..

sARF: Hareketini BULmak.

SUyun Kıvamı: Dâima Alçağa-TAHta Akıcı.. Her ZERResi SECDe Edici vs..

SeBİL: Açık ve büyük YOL. Büyük cadde. ALLAH celle celâluhu rızası için su dağıtılan yer. Fırka-yı NÂCİyye..
Hasan Dağı eteklerinde "Maslak-SUlak Yeri-SüLûK Yeri" denilen ve her Cuma eşşek sırtında ak sakallı SÂKİlerin su taşıyıp dökütüğü: “Kurdun Kuşun, GELenin-GEÇenin ağzıynan ve GİDEN-lerimizin RUHuna HAYYrattır!” dediği,
Ufacık çocukken-öküz güderken SUlar İÇtiğim ve de SEVd SEÇtiğiM,
ANa BaBamızın Maslak SUyun dökersek Kur'ân ÇARParla büyüdüğümüz,
ALLAH İÇ-İN sıra sıra SU KÜP-lerinin SıRRI idi bir zamÂNlar ki;
Şimdi, YER-lerinde ISSız ve SESSiz yEL-ler ES-mekte Karaslanın Ketirde ki, ne HaSRet Bana AHH ü ZÂR!..

SeBiliLLAH: SîN-SeN-deki.. SîNedeki HeP AK-ÂN, hİÇ YAK-ÂN, SıRR DİLE-liğimiz ve de BiLE-liğimiz ResûLL sallallahu aleyhi ve sellem SıRRında SıRR-l-ÂNmak İnşâe ALLAH!..
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/imza4.gif[/img]
Kullanıcı avatarı
Ahmed
Admin
Admin
Mesajlar: 930
Kayıt: 27 Şub 2010, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette S harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen Ahmed »

SuN': SuBHâN ALLAHU Teâlâ'mızın Sınırsız Sonsuz SaN'atı.. kûn fey yekûn ŞeÂN İŞ-leri..

Sidretu’l- Münteha: Mahlukat ilminin ve amelinin kendisinde nihayet bulup kevn âlemini hududlandıran bir işaret. Yedinci kat gökte olduğu rivayet edilen ve Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ulaştığı en son makam.
Sadrın Aklen nihayeti ve naklen başlangıcı..


Seyr u SeyelÂN: Devamlı akıp gitme ve değişme, şe’ende her OLuş..
***"En Kötü KÖRlük, gÖZünü GÖRmeyiştir!.." Kul İhvani
Kullanıcı avatarı
sev-guzel
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 609
Kayıt: 15 Mar 2008, 02:00
Konum: Kalb Dağı
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette S harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen sev-guzel »

SuN': SuBHâN ALLAHU Teâlâ'mızın Sınırsız Sonsuz SaN'atı.. kûn fey yekûn ŞeÂN İŞ-leri..

Sidretu’l- Münteha: Mahlukat ilminin ve amelinin kendisinde nihayet bulup kevn âlemini hududlandıran bir işaret. Yedinci kat gökte olduğu rivayet edilen ve Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'ın ulaştığı en son makam.
Sadrın Aklen nihayeti ve naklen başlangıcı..


Seyr u SeyelÂN: Devamlı akıp gitme ve değişme, şe’ende her OLuş..

SIRRaT SIRTInda cAN-BâZımm..: KervÂN Kıtmiri HaYYat SAHRasında “feyeKûN TELi” ÜZERİnde “CAN” ıyla Her Nefes OYNAyan Üç Kağıtçıyımmm…

Sekiz ceNNet KemÂLim: MeryeM-in Mârifet DOĞumu, RAHİMinden DUYduğu “tahteki seriyyâ! eşkürke yâ RABBenâ!” Teşekkürü-Şâhid ŞÜKÜRü!..


sELLvet: gönül huzuru.. hâl-i Hakikat-ı MuhaMMediyyeden DOĞan sekinet-i MuhaMMediyyede OLuş..
SÛR: (Suret. C.) Kıyamet günü İsrafil Aleyhisselâm'ın çalacağı boru. Buna Sur-u İsrafil de denir. * Boynuzdan yapılan düdük.
SIRAT kÖPrüsü: Cennet'e gidebilmek için herkesin üzerinden geçmeğe mecbur olduğu ve Cehennem üzerine kurulmuş olan köprü..fASLın ASLına dönüşte ARAKEsit..
Seriyyâ: Zâhir-Bâtın SIRRlarının açılması
SALL: Uyanmak, Dirilmek, CANlanmak için gerekli bağı kurmak, EL vermek, biat etmek...
SERr: f. Baş. Tepe. Uç. Nihayet. Zirve. Gaye. * Baş, başkan, reis.
SeBBeHa: tesbih eder. Yüzer. Döner durur. Akl-ı Silm bilir ki ATOM yaratıldığı günden beri durmadan dönmektedir ve kıyâmete kadar da dönecektir. Enerjiyi nerden almakta ve alacak sorusunun cevâbının “Kun feyekun” olduğunu materyalist fizik çok geç anlayacaktır sanırım.
SîN: iNS.. SîN Nûru.. İNSAN Sırrı Yâ-Sîn.. EY İNSÂN!..
SıRR: En GiZ-li hakikat. Gizli iş. Herkese söylenmeyen şey. Müşâhedetullah'ın mahalli bulunan kalbdeki lâtife. İnsanın aklının ERmediği şey. ALLAH celle celâluhu'nun HiKMeti.
simÂR: (Semere. C.) Meyveler, yemişler.
seYR ü süluk: Tas: Takib edilecek usûl. Bir terbiye yoluna girip devam etme. Tarikata devam etme. kemÂLât AŞamaları..
seBeB-i bîmÂR: Hastalık sebebi
Sevr: Öküz, boğa.
SÎNE: göğüs.. sadr.. her nefsin yuvası…
sARF: Gr: Bir lisanı meydana getiren kelimelerin değişmesinden, birbirinden türemesinden bahseden ilim şubesi. Kelime bilgisi. Kelime şekli bilgisi. Morfoloji. Tasrif çeşitlerini, isim ve fiil nevilerini öğreten ilim. * Para bozma.
SILA: ÖZlenen-GÖZlenen, Kim-Yer-AN-Hâldir..
SiNÂ Dağı: Musâ Peygamberin aleyhi's-selâm ALLAH celle celâluhu kelâmına nâil olduğu, Süveyş ile Akabe Körfezi arasındaki bir yer ve bir dağ ismi. Cebel-i Musa veya Tur-u Sinâ da denir. * İbn-i Sinâ'nın ceddinin ismi.
SıRR-ı Sıfır SanSURu: Ahadiyyet BİLinemezlik tekliği..
Sekiz ceNNet KemÂLim: MeryeM-in Mârifet DOĞumu, RAHİMinden DUYduğu “tahteki seriyyâ! eşkürke yâ RABBenâ!” Teşekkürü-Şâhid ŞÜKÜRü!..
SIRRaT SIRTInda cAN-BâZımm..: KervÂN Kıtmiri HaYYat SAHRasında “feyeKûN TELi” ÜZERİnde “CAN” ıyla Her Nefes OYNAyan Üç Kağıtçıyımmm…
SıRR-ı SıFıR SıRR-ı ALİ (kv): YAŞAnmayan YALANdır, YAŞAN-AN-sa “OL-AN” dır..
SâBi: BİLElik Sahibi MeryeMin süt BeBe-NeBîsi.. zamANın sahibi saff SâBi..


SEVR MAĞARASI: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında Hz. Ebu Bekir ile birlikte müşriklerden gizlendikleri ve üç gün süreyle kaldıkları mağara.
Sevr dağı, Mekke'nin güney tarafında ve 5 km. uzaklıktadır.
Sevr, bir çok tepeden oluşan bir dağdır. Bu dağda pek çok irili ufaklı mağara vardır..
SeVR: Rububiyyet Sırrının vücuda geliş seyrinde 2.ci Gönül GÂRımızdır ve Merkezden Muhite HiCRR Harket NOKTAsıdır.. Her İKİnin 2.cisi ReHBeR-i Mutlak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dir herkese inşae ALLAH CANım!. Hamdolsun RABBımız Teâlâ’ya…
Sevr: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem in hicrette sığındığı mağara dağı..
Resim
Kullanıcı avatarı
simurg
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 928
Kayıt: 01 Haz 2009, 02:00

Re: Muhammedi Melamette S harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen simurg »

Sefih:Heva ve hevesini ilah eden kişi sefihtir. Sefahat içinde yaşar. Zevke düşer, eğlenceye düşer hiçbir şeyini hiçbir kurala bağlamaz. Keyfinden başka bir şey düşünmez sefih odur.
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4895
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette S harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen Gul »


Resim

Sabit Nokta : Yaratılan herşeyin en merkezindeki sabit nokta. Ulaşım Kara Deliği. Mesela 1000 km/saat hızla dönen tekerleğin döndüren milinin göbeğinde tam merkezinde bir nokta vardır ki tektir, sabittir. Diğer tüm noktalar kendi yarı çapları kadarlık bir daire çizer ve dönerler. Rabbımızın bu Sabit Noktadan da yakın olduğunu bildirmesi, Muhammedî Melâmette Tevhidin Nûr-u Muhammedle ilgisini anlayış ışığıdır...
Resim
Cevapla

“►S◄” sayfasına dön