Muhammedi Melamette T harfi ile ilgili Kelimeler

Cevapla
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Muhammedi Melamette T harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

ResimMuhaMMedî Melâmet’in ÂNlaşılaBİLmesi ve ÂNlatılaBİLmesi için Kul İhvÂNi(Latif YILDIZ) tarafından KELİMElerin ılımları!

''T'' harfi ile ilgili KELİMElerin ılımları;


Tebliğ: Ulaştırmak. Götürmek. Bildirmek. Eriştirmek. Yetiştirme, eriştirmek.
Belağ: Eriştirme, yetiştirme. Maksada uyan güzel ifâde. Kâfi gelme, kifâyet etme. Hitâbettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikat OL-AN. Hâlin gereğine uygun, hem düzgün, hem yerinde söz.

Tenzir (inzâr): sonunun fenâ olacağını haber vererek KORKUtmak, ihtarda ve ikazda bulunmak,uyarmak ve uyandırmak...
Nezr: Adak adamak. Fıkıhta Cenab-ı Hakk’a ta'zim için mübah bir fiilin yapılmasını deruhde etmek, öyle bir işin yapılmasını kendi nefsine vacib kılmaktır.
İnzar: Neticenin kötü olacağını bildirerek fenalıktan sakındırmak. Azab ve ceza va'detmek.

Tebşir: Uyananı CeNNetle, uyanmayanı CeheNNemle MÜJDElemek. Müjde verme, müjdeleme, muştulama. Hayır haber vermek.
Bişr: Sevinç ve muştu-mutlu eseridir.
Beşir: Müjdeli haber veren. Müjde getiren.
Beşaret : Doğrusu Bişârettir. Müjde. Sevindirici haber. Hayırlı haber. Müjdeye verilen ihsan. Müjde haberi, muştu.

Teşhid: Uyanana da uyanmayana da ŞÂHİD olmak...
Şühud: Görme, şahid olma. Müşahede etme. Görünecek halde şekillenme.
Şâhid: Şahitlik yapan. Bilen, tanıyan. Senet yerine geçecek kadar mâkul ve mu'teber sayılan. Gören ve Hazır OL-AN.. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin her AN ve Şe’enî bir vasfıdır.

Tarikat-ı Muhammedîyye: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in AMELleri, fiilleridir, Sünnet-i Seniyyesidir.

Tevhid-i Tekmil: Tevhidin Tamlanmışı-Tümlenmişi..

TALL: Hoş gelmek, Hoş bulmak, Hoş olmak.


Târik: Terkeden, vazgeçen, bırakan. Dönüş Yolu, Tarzı, usûlu. HüNNeS Hikayesi..

Tarf:Taraf oluş, nazargâhta tek bakış..


Tavr-ı Tarz-ı Kemâl : Olgunluğa ulaşmanın yönelim ve yöntemi

Tarikatta: Söz SOHBET olmuştur Pîri dinle!

Takvîm: KIVAMda olan.. Kavm de bundan türer ve AYNı KIVAMda onlalar topluluğudur..

Tekemmül: Kemâle gelme, kemâl bulma, olgunlaşmakdır...
Kemâl ise: olgunluk, yetkinlik, tamlık, eksiksizlik, rüşde erme, maksadın hasıl olması, kişinin kendisine lâzım ve lâyık olan değerini bulması....
İnsan olmanın şerefine, haysiyetine, onuruna, erdemine ve ihsânına ermesidir...
Bu kemâlâtın ise geçici değil de ebedî olması esastır. Her yerde, her zaman, her hâlde, herkesin içinde ve herşeyle kâmil insan olan prototip, tek örnek, mükerrem ve mükemmel Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e söz, fiil, ahlâk ve hâlce tıpatıp benzemesidir...

Tecellî : HAKKın, halk için zuhûru...

Tahdidli : Hududlanmış, sınırlandırılmış.

Tahakkuk : Bir şeyin doğruluğunun meydana çıkması. Gerçekleşmek.

Tesbih ve şükür : Fıtrî olup yaratılışdan gelir. Atomun durmadan dönüşü ve kalbin tik takları hep tesbihtir. Her anlı bir damla su için teşekkür eder, şükreder.

Tekemmül : Olgunlaşmak. Kemâle doğru gitmek.

Timâr: Harabîlik ve ıssızlıktan kurtarmak. Bir şeyin devam ve inkişafı için yapılan MuhaMMedî HASBî Hizmet.

TEK -> GerÇEK: Ne teFRit ne İFRat ReSÛLî SEViyede i’TiDÂLL TEVHİDi TEKliği..

Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette T harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

TERBİYE (a): BEDENsel.. Besleyip büyütme, beslenip büyütülme; eğitim; görgü;
Terbiye : Allah'ın emirlerine itaat ederek ruhen ve cismen yükselmeye ve yükseltmeye çalışmak. Kemale ermeğe, nizam ve emirleri dinlemeğe çalışmak. Allah rızası yolunda gitmeyi öğrenmek.

TEZKİYE: NEFSÎ. Temizleme.Temizlemek. Tamam etmek.


TASFİYE: KALBÎ.. Arıtma, Saf kılma, kılınma, saflaştırma, temizleme, arıtma. Saflaştırmak. Olduğundan daha temiz bir hâle getirmek.

TECLİYE: RUHÎ.. Cillalamak. Tertemizkılmak.
Tecliye : (Cilâ. dan) Cilâlama, cilâ verme. * Aşikâre etmek, açıklamak. * Ruşen etmek, parlatmak.

Tecelli (a): Görünmek. Aynada, cilalı ve parlak bir yüzde görünme. görünme, belirme. Tasavvufta Nurullah'ın esmâlarda sıfat olarak zuhuru. Eşyaî, esmaî, sıfatî ve zâtî tecellîler... El Nur'un hünerleri...

Tûbânın kökü Zakkumda : Tevhidin isbatı-ikrarı olan “İllâ ALLAH” nuru, “lâ ilâhe” hiçbir ilâh yoktur inkarına dayanır ve sonra gelir.
Zıdların zevki zor iştir tasavvufta. Gübreyi nar, gülü nur bilmek ve yaşamak ile eşyanın haikatına geçip gülün güzel kokusunun gübrenin kötü kokusundan oluştuğunu anlamak Tahkiki Tevhiddir.

TEALÂ : "Nâmı büyük" meâlinde olup. Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) kudsiyet ve büyüklüğü için hürmeten söylenir.

Tevhid Penceresinden : İnsanın Hakikatı olan RABBımmı görürüm Ellhamdülillahi…


Tekmil: Bitirmek, tamamlamak. Kemâle erdirmek. * Tam, bütün, eksiksiz.
“TEK-BİR”: tek bir tane SAYI.. "Allahü ekber" demek. Allah'ın her hususta en yüksek ve en büyük olduğu ifâde etmek.
“ASL”a perde “AYN CAMI”nı
TaMM-TüMMe Tekmil HAMını
“SONsuz SAY” dık RAKAMını
“TEK-BİR” BİRini gÖRmüşüz!..

Tebliğ-Tenzir-Tebşir-Teşhid; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin 4 ana Resûlluk görevi.
TAV’: İsteyerek uymak. Bir şeyi istekle yapmak. Muti' olmak. * Mer'anın genişliğinden dolayı davarın her tarafta otlamasının mümkün olması.
TaVlamak: Yemleyerek yakalamak.. dünbelek vs ısıtarak tam ses vermesi işlemi.
TÎR: f. Ok.
TEK Unsur: incir çekirdeğin olmazsa olmazı Toprak-Su-Ateş (enerji)-Hava..
TÛR: Dağ. * Had ve mikdar.
tAHt: Alt. Alt taraf. Alçak Dereke. Aşağı.
TîR: ok.
TIĞlık: okluk.
tırmÂN: anadoluda iki tarlayı ayıran sınır..
Tefrit: YoKluk.. Minimum.
TaHT: Alt. Aşağı. * Gr: Gelecek olan zamir.
TaBL: Davul. Kulak zarı/vermek..
TAHT: Alt.
TâBi: BİLEliğe TARAF Tavafında NEBÎyi DUY-ÂN UY-ÂN itaat eden peyk..

TOR: İşe koşulmamış geme dizgine alışık olmayan vahşi genç atın tayın hali…

Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8928
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Muhammedi Melamette T harfi ile ilgili Kelimeler

Mesaj gönderen nur-ye »

Tasavvuf: herşeyi GÖRen GÖZbebekleriyin Sahibi Sultânı ALLAH celle celâluhu’nun GÖZDEsi OLaBİLme sanatı ve mesleğidir.
MesleğimİZ budur ve;

Muhammedî ŞUURu BİLerek İLİMle Muhammedî MeZHeBte,
Muhammedî NûRu BULarak EDEBle Muhammedî MeSLeKte,
Muhammedî SüRûRda OLarak İRFANla Muhammedî MeŞReBte,
Muhammedî O-NûRu YAŞAyarak ERKANla Muhammedî MeRCİ’de Şehâdet Eri İMTİHANındayız

(Kul İhvânî DİVANIndan)

TÜL: DIŞarda Zâhir GÖRünerek İçerdeki Bâtın OLduğu HÂLde GÖRünmeyeni gİZleyen HicÂB Perdesi.. cÂN-a, TEN OL-ÂN…


Takvâ: ALLAH (celle celâluhu)'dan korkma. Nefsin ALLAH (celle celâluhu) korkusuyla dinin yasakladığı şeylerden kaçınmasıdır.


Tefekkür: aklın; gayeye ulaşmak için eşyânın mâhiyeti konusundaki çabası ve tasarrufu olup bunun için kuluçkaya yatması, zihin yormasıdır.

Tekmil : mükemmelleştirme.

Tefviz : irâde ve ihtiyarî aradan çıkarıp her şeyi HAKK'a havaledir.

Tebettül : aşk ihsâna ulaşırsa tebettül olur.

Tebettül : İlgi ve alâkayı keserek sırf ALLAH (celle celâluhu)'ya yöneliştir ve onu vekil tâyin ediştir.

Tesalla : değnek (asa) vs.' yi ateşte yumuşatıp doğrultmak.

Teşbih: ALLAH celle celâluhunun sıfatlarını-elini vs. bir şeye benzetmek.
Tenzih: ALLAH celle celâluhunun sıfatlarını yaratık sıfatlarından beri-uzak kılmak..
Tesbih: Yaratan Subhân ALLAH Teâlâ’yı azametine yaraşan sıfatlarla tanıyıp, yaratılmışların taşıdığı tüm sıfat ve işâretlerden somut olarak tenzih etmek, noksanlıktan münezzeh kılıp kemâl sıfatlarıyla mevsuf oluşuna inanç ve ilândır.
Takdis ise: ALLAH’u Teâlâ’yı kudretiyle tanımak olup değil akla gelebilen, akla gelemeyecek olan soyut noksanlıklardan dahi münezzeh kılarak mutlak kemâliyetine imân ve ifâdedir. Subbûhün Kuddûsün...

Tesbih: Yaratan Subhân ALLAH Tealâ'yı azametine yaraşan sıfatlarla tanıyıp, yaratılmışların taşıdığı tüm sıfat ve işâretlerden somut olarak tenzih etmek, noksanlıktan münezzeh kılıp kemâl sıfatlarıyla mevsuf oluşuna inanç ve ilândır.

Takdis ise: ALLAH'u Tealâ'yı kudretiyle tanımak olup değil akla gelebilen, akla gelemeyecek olan soyut noksanlıklardan dahi münezzeh kılarak mutlak kemâliyetine imân ve ifâdedir. Subbûhün Kuddûsün...

Tavl : Kolaylık, nimet, iyilik, memnun edicilik, lütfedicilikte yüksek ve üstün olandır tavl sahibi..

Tevbe : İnanç ve uygulamadaki bâtıl ve şerden hakka ve hayra dönüş, İlâhî bileliğin vücûd buluşu ve bizzat yaşanmaya başlanmasıdır.

Tebbe: kesilmek, kuruyup, yok olmak, hüsrana uğramak.
Bir başka prototip olan “Ebu Lehebin elleri kurusun!..”

Tebâb: sonuçsuz kalış, ikiâlemin bilelik bağlarını kendinin bilip yaşamaya kalkışın acı sonu…

Tavâ kökü: elbiseyi, yatağı v.s. dürüp katlamaktır.

Tezkiyetü'n- nefs: nefsin temizlenip hayr, iyilik, sâlih amellerle geliştirilmesi, terakkisi ve tekemmülüdür.

TOYY lar mısın: Zevk ziyafeti çeker misin yüreğinden..

TâBi: BİLEliğe TARAF Tavafında NEBÎyi DUY-ÂN UY-ÂN itaat eden peyk..
TaYF: NeFs Renk Skalası

TaVF: AKLın, NaKLen KâBeTavafı…

tARF: tarfını BİLmek..

TaYY; AKRAB olan RaBBa mutlak-kesin TARAFlık HaZZı
Zahir ve Bâtın iyelil-Y- kiMliğiyin ÖZdeki RaBBa TARAF oluşu rücu ve AYNen geri dönüş URÛCu ALLAH’a TARAF oluş oluş
Kısaca MuhaMMedî Mi'RaC
7 ''Y'' ise 7 NEFSin CEM'i

tAMM: MuhaMMedî Hakikatın RaziYYen MerziYYen RaBBa RüCÛ’ Mazhariyyeti..
T û B Â: sıRR-ı SiDRetü’l- münteha.. bİLElik TaRF-ı TaRaFı.. bİLElik-KİMlik-KİŞİlik “sen”liği "TaYyiB"i.. HÂL-i Hazır HOŞluğu.. Lutfu'-l Latîf letâfeti..


TEVÂFuK.: BiRBiRiNe UYgunLuk. Muvâfık OLuş. Rast geLme HâLi. NizamLaNmış bİÇİMde BiRBiRiNe UYguN OLmak..İLÂHî ANLAtış-DUYum-UYumm!.
timÂR: f. Bir şeyin devam ve inkişafı için yapılan hizmet. Yarayı tedavi..
Resim
Cevapla

“►T◄” sayfasına dön